Lượt truy cập
412749

Nâng cao năng lực Tổ chức cơ sở Đảng theo các mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội

Huyện Yên Định ở bờ Nam sông Mã, một huyện trọng điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Phát huy truyền thống huyện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện luôn luôn đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, cần cù trong lao động, giành được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đây là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về sản xuất nông nghiệp và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, trở thành “điểm sáng nông nghiệp”, một trong những huyện đứng đầu trong tỉnh về năng suất, sản lượng lương thực hàng năm. Đồng chí Ngô Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện, cho biết:

Trong những năm gần đây, kinh tế của huyện luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được tăng cường; phát triển của các thành phần kinh tế có tính bền vững hơn. Văn hoá - xã hội phát triển sâu rộng, chất lượng hoạt động được nâng lên theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; sự phối hợp hoạt động của các ngành nội chính ngày càng có hiệu quả.  Trong 5 năm qua, các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội chủ yếu đều vượt mục tiêu, kế hoạch; tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm 14,82%, vượt 0,70%; tổng sản lượng lương thực năm 2010 đạt trên 150.000 tấn, bình quân hơn 900 kg/người. tính ra, giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 75,26 triệu đồng, GDP bình quân đầu người đạt 14.600.000 đồng, tăng 3.117.000 đồng. Tổng vốn đầu tư XDCB 5 năm: 1.955,867 tỷ đồng, vượt 13,62%. Cơ cấu kinh tế trong huyện chuyển dịch đúng hướng, các thành phần kinh tế phát triển đa dạng và phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Điều đáng phấn khởi là một số dự án lớn của Nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện. Các chương trình xây dựng cơ bản trong nông thôn đều đạt mục tiêu như: Đường giao thông nông thôn; các công trình thuỷ lợi; toàn huyện có 29/29 xã, thị trấn đã xây dựng trường tầng; 100% trạm y tế xã, thị trấn được xây dựng kiên cố; dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ tín dụng, ngân hàng, đáp ứng tốt cho nhu cầu sản xuất và đời sống.

Bác Hồ về thăm xã Yên Trường 1961

Đạt được những thành tựu trên đây, trước hết là do công tác xây dựng Đảng được coi trọng, tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Qua đó, hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; cải cách hành chính đạt được kết quả bước đầu. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã - hội được đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Quán triệt quan điểm chỉ đạo: Phát triển kinh tế là trung tâm, Ban chấp hành đảng bộ huyện đã tập trung cao trí tuệ tư duy, đổi mới nhận thức, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, bàn bạc và quyết định đúng đắn dân chủ các chủ trương nghị quyết về phát triển kinh tế, nhất là việc xây dựng các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực và tranh thủ kịp thời có hiệu quả nguồn ngoại lực cho đầu tư phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở.  Theo đồng chí Hoàng Cao Thắng, Bí thư huyện ủy: Trong thời gian tới Đảng bộ huyện Yên Định đã có kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp lãnh đạo nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách làm việc của cấp ủy và các tổ chức đảng. Trước hết, Đảng bộ huyện tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Các cấp bộ Đảng đã coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiên quyết đấu tranh và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, chống diễn biến trong nội bộ.

Lãnh đạo Huyện ủy Yên Định gặp mặt Hội đồng hương Yên Định
tại thành phố Hồ Chí Minh (27-02-2011)


Nói về giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên ở đảng bộ cơ sở, đồng chí Trinh Đăng Quế, Bí thư Đảng ủy xã Quý Lộc, khẳng định:- Trong quá trình giáo dục, quản lý đảng viên và theo dõi chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng bộ xã Quý Lộc đã chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi trọng tổng kết thực tiễn, phát triển và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức cần kiệm, lối sống lành mạnh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Huyện Yên Định đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mớiPhát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua, huyện ủy Yên Định tập trung lãnh đạo tiếp tục khơi dậy và nâng cao ý thức tự giác rèn luyện của mỗi người; rà soát và xây dựng các chuẩn mực đạo đức cụ thể, thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó, các cấp bộ Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát sự phấn đấu rèn luyện của đảng viên; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân tiêu biểu "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác Hồ. “Tập trung xây dựng và củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên được huyện ủy tập trung chỉ đạo - đồng chí Nguyễn Văn Cung, Bí thư Đảng ủy xã Định Hưng, nói - Chính vì vậy, toàn đảng bộ xã Định Hưng đã có nhiều biện pháp tổ chức thực hiện, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ và kỷ luật đảng; nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình. Các chi bộ trong xã đã tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đảng viên tực tiếp lao động sản xuất ở nông thôn và các doanh nghiệp.


Thăm cánh đồng lúa lai F1 - Xã Định Hưng

Trên cơ sở bám sát thực trạng từng xã, thị trấn, Đảng bộ huyện Yên Định tập trung lãnh đạo để đạt hiệu quả, chât lượng cao trong việc đổi mới công tác tổ chức và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; thực hiện tốt các nội dung về quản lý, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Huyện đã thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng. Để đạt được hiệu quả các mặt công tác trên đây, huyện ủy đã chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, các tổ chức Đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp; thực hiện đầy đủ, có chất lượng công tác kiểm tra giám sát trong Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện các Nghị quyết, các quy định của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, trong giữ gìn phảm chất đạo đức và lối sống; phát hiện những sai phạm, lệch lạc của cán bộ, đảng viên, của tổ chức đảng để có biện pháp xử lý kịp thời.Trước yêu cầu mới đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy phải thực sự vững vàng, đủ bản lĩnh, trình độ giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Đồng chí Bí thư huyện ủy Hoàng Cao Thắng lý giải: “Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Xây dựng và thực hiện quy định mọi đảng viên có trách nhiệm làm công tác tư tưởng. Cán bộ chủ chốt cấp ủy đảng phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời”. Theo đó, đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt của địa phương, cơ sở phải thực sự gương mẫu trước nhân dân. Điều không thể xem nhẹ là mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là một tấm gương về phẩm chất đạo đức, lối sống. Cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên và nhân dân. Có như vậy, mới giữ vững được vai trò lãnh đạo ở cơ sở; mới thống nhất về ý chí và hành động, thực sự là hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết của đảng bộ, địa phương.


Nông dân xã Định Hưng chăm sóc lúa Đông-XuânNắm vững Nghị quyết và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện, đi sâu hiểu được thực trạng từng địa phương, cơ sở và nắm vững tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, huyện ủy Yên Định đã thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra đảng với các tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên có vi phạm. Làm được như vậy, các ủy viên Ban chấp hành và ủy viên Thường vụ đã được phân công tăng cường đi cơ sở, bám sát cơ sở, thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân, tạo điều kiện phát huy dân chủ, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Huyện ủy đã xây dựng và thực hiện tốt các quy chế , quy định của cấp uỷ và tổ chức đảng, đảm bảo mối quan hệ phối hợp công tác; tiếp tục đổi mới việc ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đi đôi với việc đổi mới hoạt động của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đảm bảo quyền lợi và quyền lực của nhân dân được thực thi có hiệu quả. Với những biện pháp và những nỗ lực đó, Đảng bộ đã nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Uỷ ban nhân dân các cấp theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành, quản lý thông nhất từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, điều hành các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo theo kế hoạch và có trọng tâm, trọng điểm.  Bằng những biện pháp, kế hoạch hành động cụ thể, đổi mới tư duy, phương pháp công tác, sâu sát cơ sở, Đảng bộ huyện Yên Định đang tạo được thế mạnh mới trong lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn, ban, ngành, đoàn thể vững mạnh, phát triển kinh tê-xã hội ngày càng đạt chất lương, hiệu quả cao.


 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video