Lượt truy cập
412284

Huyện Yên Định - Hành trình đến danh hiệu Anh hùng

Hành trình 10 năm 2000-2010 của huyện Yên Định là mốc thời gian mang đầy ý nghĩa, đủ để chiêm nghiệm giá trị của từng bước đi, từng thành quả và những kinh nghiệm quý báu, từ đó có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về chặng đường phía trước…


Hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới, nhân dân xã Yên Trường (Yên Định) đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình dân dụng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng đa ngành. Ảnh: H.L

Là địa phương có truyền thống cách mạng, trong kháng chiến kiến quốc hay xây dựng quê hương, thời kỳ nào Yên Định cũng có những điển hình tiêu biểu. Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện cùng 5 xã là Định Công, Định Tiến, Định Tân, Yên Trường, Quý Lộc được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2005, hai xã Quý Lộc và Định Tường được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, trong 10 năm (2000 - 2010), với quyết tâm xây dựng huyện trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã đoàn kết thống nhất, lao động sáng tạo, cần kiệm để xây dựng quê hương và thu được nhiều thành tựu nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong 10 năm đạt 10%/năm; năm 2010 đạt 15,28%, tăng gần 2 lần so với năm 2000. Bình quân thu nhập đầu người đạt 14,95 triệu đồng/năm, tăng gấp 5,8 lần năm 2000. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng gấp 6 lần so với năm 2000. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố.
 
    Phát huy lợi thế của địa phương trọng điểm lúa, Yên Định xác định phát triển nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, trong đó sản xuất lương thực và phát triển chăn nuôi giữ vị trí trọng tâm. Vì vậy, từ nhiều năm nay, Yên Định luôn tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi, gắn với ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thâm canh một cách tích cực. Hệ số sử dụng đất canh tác hàng năm đạt 2,6 lần. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo một số xã sản xuất thành công hạt giống lúa lai F1, ngô lai F1 đạt tiêu chuẩn quốc gia (bằng 80% diện tích toàn tỉnh, trở thành đơn vị dẫn đầu  tỉnh về sản xuất hạt giống lai). Từ năm 2000 đến nay, nông dân trong huyện đã đưa giống lúa lai vào gieo cấy trên 70% diện tích vụ xuân và 40% diện tích vụ mùa, với năng suất bình quân trên 13 tấn/ha. Cùng với ngô lai và các cây công nghiệp, cây thực phẩm đã góp phần nâng tổng sản lượng lương thực toàn huyện lên gần 150.000 tấn/năm, chiếm gần 1/10 tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 76,8 triệu đồng/năm.
 
    Trong chăn nuôi, cơ cấu vật nuôi chuyển dịch theo hướng sind hóa đàn bò, nạc hóa đàn lợn, du nhập gia cầm siêu trứng, siêu thịt và các con đặc sản khác như thỏ, nhím, dê, ba ba v.v... Cơ sở vật chất phục vụ chăn nuôi được chuyển dần sang hướng công nghiệp và bán công nghiệp, tốc độ chu chuyển đàn nhanh, phát huy hiệu quả. Tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi trong nông nghiệp tăng từ 23,76% năm 2000 lên 43,58% năm 2010. Từ năm 2001, phong trào thi đua xây dựng cánh đồng có giá trị sản xuất 50 triệu/ha/năm; hộ có thu nhập 50 triệu đồng/năm phát triển mạnh. Đến cuối năm 2005, toàn huyện đã có 6.000 ha đạt giá trị sản xuất 50 triệu đồng/ha/năm và hiện nay Yên Định đã thực hiện thành công Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về: Xây dựng cánh đồng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Toàn huyện đã xây dựng được 5.600 ha, đạt năng suất bình quân từ 68 tạ/ha trở lên. Trong hai năm 2006 - 2007, toàn huyện đã hoàn thành việc đổi điền, dồn thửa lần 2, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân có điều kiện tích tụ ruộng đất, tổ chức các phương án sản xuất theo hướng trang trại, kết hợp chặt chẽ giữa trồng trọt và chăn nuôi, sản xuất gắn liền với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, huyện Yên Định có 679 trang trại, trong đó có 401 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các trang trại đã thu hút, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, cải thiện đời sống cho các gia đình nông dân. Không chỉ thế, việc đổi điền, dồn thửa còn tạo điều kiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Đến nay, các loại máy nông nghiệp đã đáp ứng 70% công việc làm đất, 70% công việc vận chuyển vật tư, sản phẩm nông nghiệp, 100% nghiền, xát lương thực và 25% công việc thu hoạch lúa.
 
    Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều năm qua, Yên Định đã huy động khối lượng lớn công sức, tiền của để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp, dịch vụ, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn. Với tổng nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản trong 10 năm đạt 2.542,8 tỷ đồng, nhiều công trình kết cấu hạ tầng về giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế như Trạm bơm tiêu úng Tường Vân, Yên Thôn, cầu Khải, cầu Yên Hoành, v.v... đã được đầu tư xây dựng. Một số công trình đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng ngày càng tốt hơn các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
 
    Cùng với tăng trưởng về kinh tế, các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao phát triển sâu rộng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ và các ngành, các cấp phát động, làm cho đời sống văn hóa thêm phong phú, đa dạng, vừa tiếp thu được tinh hoa văn hóa mới vừa bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với các hoạt động trên, hoạt động giáo dục phát triển toàn diện, từng bước xã hội hóa. Chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên. Phong trào toàn dân tham gia xây dựng xã hội học tập phát triển rộng khắp là yếu tố quan trọng để tăng nhanh số trường đạt chuẩn quốc gia, hàng nghìn học sinh địa phương thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trên phạm vi toàn quốc, gấp 6 lần so với năm 2000.
 
    Kinh tế tăng trưởng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, xóa đói, giảm nghèo được quan tâm triển khai, thực hiện kịp thời, hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,53%/năm và đến nay còn 9%. Đời sống đại bộ phận gia đình nông dân được cải thiện. Các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng đều có mức sống từ trung bình trở lên so với cộng đồng dân cư. Hiện nay, Yên Định không còn hộ dân ở nhà tranh tre dột nát và là một trong những địa phương được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng ghi công trong cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xóa nhà tranh tre dột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông vào năm 2005.
 
    Kết quả trên do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là do toàn đảng bộ và nhân dân đã luôn đoàn kết, thống nhất cao về lý tưởng, quan điểm, đường lối và nguyên tắc của Đảng, định hướng đúng mục tiêu, nhiệm vụ trong từng nhiệm kỳ 5 năm. Với mục tiêu không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, đảng bộ thường xuyên chú trọng tăng cường công tác cán bộ, coi công tác cán bộ là khâu then chốt để xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Điểm nổi bật là đảng bộ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII) và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đã tạo nên chuyển biến tích cực cả về nhận thức tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, là tấm gương để quần chúng noi theo, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hoàn thành  thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội do nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Liên tục từ năm 2000 đến nay, Đảng bộ huyện được Tỉnh ủy đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc về hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng.
 
    Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng đã tập trung chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền các cấp bảo đảm tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn và điều hành có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết kịp thời và hiệu quả các mối quan hệ hành chính với công dân, với các ngành, các cấp. Cùng với xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, MTTQ và tổ chức chính trị xã hội cũng không ngừng lớn mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội phát động được đông đảo đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, mang lại hiệu quả rõ rệt. Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Định vinh dự được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và tỉnh nhiều lần khen thưởng; và với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 10 năm (2000 - 2010), ngày 2-7-2010, huyện Yên Định đã được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
 
Vinh dự, tự hào với thành tích đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân trong huyện đang quyết tâm đưa nhanh nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống. Trước mắt, bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015, tập trung thực hiện tốt các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm; tổ chức thực hiện tốt 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng.

(baothanhhoa.vn) 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video