Lượt truy cập
412339

Chức năng, nhiệm vụ của Lãnh đạo UBND huyện

1. Chủ tịch UBND huyện Lưu Vũ Lâm

- Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND theo quy định tại Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của UBND huyện và trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giải quyết hồ sơ công việc thuộc các lĩnh vực công tác sau đây:

+ Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn toàn huyện.

+ Kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; các quỹ chi từ dự phòng ngân sách huyện; chi quốc phòng, an ninh; chi từ nguồn chưa phân bổ.

+ Quyết định chủ trương đầu tư các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước trên các lĩnh vực theo phân cấp của Chính phủ, UBND tỉnh và UBND huyện.

+ Thực hiện quản lý các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất; phê duyệt giá sàn để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, kết quả trúng thầu dự án có sử dụng đất theo phân cấp của UBND tỉnh.

+ Công tác đối ngoại; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tổ chức bộ máy; cải cách hành chính; biên chế hành chính, sự nghiệp, công chức, viên chức nhà nước; địa giới hành chính; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của tổ chức và công dân; ban an toàn giao thông; tài chính- ngân sách; công tác nội vụ, tư pháp; quy hoạch kế hoạch và đầu tư; phòng chống lụt bão; công tác thi đua khen thưởng.

+ Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

- Làm Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo (Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các phòng: Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Tài chính - kế hoạch và các cơ quan, đơn vị thuộc các lĩnh vực được phân công; lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

- Giữ mối quan hệ công tác giữa UBND huyện với Thường trực Huyện uỷ và các Ban của Huyện uỷ.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình

- Phụ trách khối kinh tế, gồm các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, thương mại, công nghiệp - TTCN, giao thông, xây dựng, quản lý điện, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, quản lý đô thị, phát triển doanh nghiệp.

- Theo dõi chung về các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng đô thị, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông, an toàn giao thông; các lĩnh vực thương mại, thị trường; công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở; công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan (Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phòng Công thương và các cơ quan, đơn vị, các hội xã hội thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Phúc

- Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp (Nông, lâm, thuỷ sản) và phát triển nông thôn, đê điều, thuỷ lợi, nước sạch vệ sinh môi trường; tài nguyên và môi trường; phòng chống lụt bão; định canh, định cư và kinh tế mới; khoa học công nghệ; quản lý vật tư nông nghiệp; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn của các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

- Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các phòng, đơn vị: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Trạm Khuyến nông, Chi cục Thống kê, Trạm Thú Y, Tram Bảo vệ thực vật, Đê điều, Nam Sông Mã và các đơn vị, các hội xã hội thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan (Phụ lục kèm theo Quyết định này) và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện.

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Thành

- Thủ trưởng cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện. Trực tiếp điều hành các hoạt động của nội bộ cơ quan của UBND huyện.

- Phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội; theo dõi, chỉ đạo, và giải quyết hồ sơ công việc thuộc các ngành, lĩnh vực gồm:

+ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Dân số, Văn hoá- Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội, Truyền thanh, truyền hình.

+ Theo dõi, chỉ đạo các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn của các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các vấn đề về Tôn giáo, dân tộc, công tác thanh niên, tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác thi hành án, công tác văn thư lưu trữ, công tác gia đình, trẻ em, lao động việc làm và xuất khẩu lao động.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – TB&XH, Y tế, Trung tâm Văn hoá – TDTT, Đài truyền thanh, Trung tâm dân số - KHHGĐ và các đơn vị, các hội xã hội thuộc lĩnh vực được phân công.

- Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực có liên quan  và Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Uỷ ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị huyện.

Lịch tiếp công dân


                                                

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2017

      Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011; Chủ tịch UBND huyện phân công lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện như sau:

 

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 01 (thứ 5)

2

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 01 (thứ 6)

3

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 06 tháng 02 (thứ 2)

4

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 02 (thứ 2)

5

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 06 tháng 3 (thứ 2)

6

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 3 (thứ 2)

7

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 4 (thứ 4)

8

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 4 (thứ 5)

9

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 5 (thứ 6)

10

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 22 tháng 5 (th2)

11

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 6 (thứ 2)

12

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 6 (thứ 3)

13

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 7 (thứ 4)

14

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 7 (thứ 5)

15

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 07 tháng 8 (th2)

16

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 21 tháng 8 (thứ 2)

17

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 9 (thứ 3)

18

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 9 (thứ 4)

19

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 10 (thứ 5)

20

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 10 (thứ 6)

21

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 06 tháng 11 (thứ 2)

22

Ông: Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch

Ngày 20 tháng 11 (thứ 2)

23

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 12 (thứ 3)

24

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 20 tháng 12 (thứ 4)

    

Nhiệm vụ, quyền hạn

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH

(Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)

----------------------

Tổ chức và hoạt động

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH

(Theo luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003)

----------------------

Vị trí, chức năng

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH

 (Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015)
----------------------
 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video