Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, năm 2019.

Đăng ngày 19 - 12 - 2018
100%

Sáng 19/12/2018, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ huyện; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng các ban, phòng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc hội nghị.

         Đồng chí: Nguyễn Tiến Hiệu - TUV - Bí thư huyện ủy khai mạc hội nghị

         Năm 2018, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong huyện, kinh tế, xã hội của huyện năm 2018 tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá, 29/33 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt 18,56%, đạt 100,14% KH. Trong đó: Nông lâm – Thủy sản tăng 5,41%, CN – XDCB 25,71%, Dịch vụ 23,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,719 triệu đồng/năm, đạt 100,09% kế hoạch, tăng 5,324 triệu đồng so với năm 2017.

     Trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt 2.864,183 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực đạt 139.034 tấn, đạt 102,2% kế hoạch; Giá trị sản xuất trên ha canh tác đạt 140,37 triệu đồng, đạt 102,09% kế hoạch, tăng 4,17 triệu đồng so với cùng kỳ. Đã chuyển đổi 600 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị cao hơn. Đàn gia súc, gia cầm và sản lượng thịt hơi cơ bản đều tăng so với cùng kỳ. Kinh tế trang trại tiếp tục duy trì, toàn huyện có 878 trang trại, gia trại trong đó có 125 trang trại đạt tiêu chí ( tăng thêm 8 trang trại đạt tiêu chí so với cùng kỳ). Phong trào XDNTM tiếp tục được tập trung; chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án xã, thôn NTM kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 – 2020..

     Sản xuất CN – TTCN duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất toàn ngành đạt 2.377,8 tỷ đồng, bằng 110,39% kế hoạch, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, trong năm đã thành lập mới 87 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 446 doanh nghiệp, vượt kế hoạch tỉnh giao. Công tác đầu tư XDCB được quan tâm chỉ đạo, tổng vốn đầu tư đạt 1.719,8 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

     Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường; tài chính, tín dụng – thương mại và dịch vụ có nhiều chuyển biến và đạt tăng trưởng khá. Thu ngân sách địa phương đạt 1.036,1 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 41,32 triệu USD, bằng 103,3% kế hoạch, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

     Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo, đã tạo thêm việc làm mới cho 5.431 người lao động và đưa 620 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, đạt 112,7% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,76%, kế hoạch là 4,8%. Cùng với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, tình hình chính trị, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được củng cố, giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đực biệt quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Trong năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 105 tổ chức đảng cấp dưới và 219 đảng viên; giám sát 2019 tổ chức đảng cấp dưới và 320 đảng viên. Thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 31 đảng viên.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: việc thực hiện chuỗi sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; mô hình sản xuất mới có hiệu quả cao và triển khai đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao còn nhiều hạn chế. Còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch và đạt thấp như: chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm, xã kiểu mẫu và tỷ lệ trường đạt chuẩn. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án gặp nhiều khó khăn, nhất là các dự án cho thuê đất, dẫn đến tiến độ chậm...

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại hạn chế trong thực hiện công tác năm 2018, Hội nghị đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như : Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 20,16%; tổng sản lượng lương thực có hạt 131.000 tấn trở lên. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 145 triệu đồng / năm trở lên. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trên 45 triệu USD. Tổng vốn đầu tư XDCB 1.761 tỷ đồng trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,189 triệu đồng / người / năm trở lên. Thành lập mới 100 doanh nghiệp. Lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,5% trở lên. Xuất khẩu lao động đạt từ 550 lao động trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,8%; 100% số xã, thị trấn đảm bảo ANCT, TTATXH, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019...

    Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các giải pháp chủ yếu đã được xây dựng trong đó tập trung lãnh, chỉ đạo, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả các chương trình kinh tế trọng tâm. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai. Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tăng cường QP – AN, đảm bảo TTATXH. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hội nghị cũng đã lấy phiếu nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và đánh giá kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.        

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao sự quyết tâm, phấn đấu của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai, tổ chức và thực hiện đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018 đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các nghành, đoàn thể, các địa phương, đơn vị của huyện tiếp tục đoàn kết, thống nhất, khắc phục hạn chế, thiếu sót, thực hiện đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

 

                                                                                                                                                                   Thực hiện : Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

HĐND HUYỆN KHÓA 18 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ X NHIỆM KỲ 2016 - 2021.(12/07/2019 3:43 CH)

Huyện Yên Định Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh...(07/07/2019 4:06 CH)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 7/2019.(05/07/2019 4:10 CH)

Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển...(03/07/2019 8:42 SA)

Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng,...(27/06/2019 8:44 SA)

Ban KTXH – HĐND huyện giám sát tại xã Yên Phong(25/06/2019 6:47 SA)

MTTQ xã Định Hải hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND huyện khóa 18 với cử tri xã Định Hải(21/06/2019 3:27 CH)

Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri xã Định Long(21/06/2019 3:22 CH)

Lãnh đạo huyện thăm và chúc mừng Đài TT-TH huyện nhân kỷ niệm 94năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.(21/06/2019 3:27 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND Huyện khóa XVIII tiếp xúc cử tri xã Yên Trường(21/06/2019 2:32 CH)