Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tạ xã Yên Lạc

Đăng ngày 13 - 06 - 2019
100%

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tạ xã Yên Lạc

Chi tiết tải tại: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-06/8725d6863ace126d212%20TB-UBND.signed.pdf

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Trường.(04/07/2021 8:43 SA)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Hùng.(04/07/2021 8:40 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, hộ gia đình xã Yên Lâm(11/05/2021 5:16 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, hộ gia đình xã Định Hòa(11/05/2021 5:14 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, hộ gia đình xã Quý Lộc.(11/05/2021 5:12 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, hộ gia đình xã Định Bình.(11/05/2021 5:10 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Thịnh.(15/01/2021 8:42 SA)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Định Hải. (31/12/2020 4:26 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Yên Thọ. (31/12/2020 4:23 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Yên Trung. (31/12/2020 4:21 CH)