Đài Truyền thanh huyện

100%

 Đài truyền thanh – truyền hình Yên Định

 Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Quán lào huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa

 Đại chỉ mail: toiytv@gmail.com

 Số điện thoại Trưởng đài: Vũ Văn Tới: 0979.129.689

Khái quát chung về Đài truyền thanh – truyền hình huyện Yên Định.

 Đài truyền thanh – truyền hình huyện Yên Định thành lập trên cơ sở chia tách từ hoạt động Bưu điện – Truyền thanh những năm 60 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ truyền tải thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước.

 Buổi đầu thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu,hệ thông máy móc, trang thiết bị còn thô sơ, chưa đồng bộ. Song với sự cố gắng, nổ lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức của Đài, tiếng nói của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành kịp thời được truyền tải đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện.

 Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, Đài luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác thông tin tuyên truyền. Năm 1986 thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đài đã bám sát vào nhiệm vụ được giao, tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, các phong trào, hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.

 Năm 1997, được sự quan tâm của Ban giám đốc Đài PT – TH Thanh Hóa đã đầu tư lắp đặt hệ thông máy Phát thanh FM – Công xuất 100W, phủ sóng phát thanh các Chương trình; Tin, Bài đến với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

 Năm 2000 Đài tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc, máy phát sóng của Nông trường Thống Nhất, các trang thiết bị để hoạt động thêm lĩnh vực truyền hình và thực hiện xây dựng các nội dung Chương trình, Tin, Bài,Phóng sự phát sóng các Chương trình truyền hình đến với đông đảo quần chúng nhân nhân. Song máy phát sóng truyền hình lúc này chỉ có công xuất 50W chưa phử kín được phạm vi rộng của toàn huyện.

 Đến năm 2002, được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện đã tạo điều kiện cho Đài đầu tư máy phát sóng truyền hình, công xuất 200W đã phủ kín được địa bàn toàn huyện. Từ đó đến nay, Đài đã tăng cường đầu tư củng cố và hoàn thiện hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ trên cả 2 làn sóng Phát thanh và Truyền hình.

 Hiện nay, Chi bộ Đài có 9 đảng viên trong đó: 01 Bí thư chi bộ; 01 Phó bí thư chi bộ.Tổng số cán bộ, viên chức là: 10 người, trong đó được bố trí, phân công công việc phù hợp với nhiệm vụ, năng lực, sở trường của từng người.

 Bí thư chi bộ, Trưởng Đài chỉ đạo chung sản xuất chương trình trên 2 sóng phát thanh và truyền hình, Biên tập các hương trình có: 02 người, trong đó 01 Phó bí thư chi bộ và 01 đảng viên phụ trách; 01 cán bộ Văn thư, Kế toán;

05 Phóng viên; 01 Kỹ thuật viên.

 Những năm gần đây, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của huyện, Đài đã tập trung tuyên truyền, phản ánh kịp thời, hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của Huyện ủy – HĐND, UBND, MTTQ, các tổ chức đoàn thể, các cấp, các ngành của huyện và nhiệm vụ, phong trào ở các Xã, Thị trấn. Tích cực đổi mới nội dung, cách thức làm các chương trình, cách viết Tin, Bài, Phóng sự các chương trình phát thanh và truyền hình. Tập trung tuyên truyền đầy đủ, sinh động trên tất cả các mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xẫ hội, quốc phòng an ninh. Ghi nhận, phản ánh Gương người tốt viêc tốt, các Tin, Bài, Phóng sự, Ký sự, Ghi nhanh…được phát trên  2 làn sóng phát thanh – truyền hình. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tốt hơn phục vụ các tầng lớp nhân dân trong huyện.

 Đài đã đảm nhận truyền thanh và truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị trọng đại của huyện. Tháng 8/2015 Đài tiếp tục đảm nhiệm phụ trách cung cấp thông tin, các Tin, Bài, Phóng sự…trên Cổng thông tin điện tử của Ủy Ban nhân dân huyện Yên Định.

 Tăng cường số lượng Cộng tác các Tin, Bài hàng tuần, hàng tháng được phát sóng thường xuyên trên làn sóng của Đài PT –TH Thanh Hóa.