Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

100%

TỔ CHỨC BỘ MÁY

HUYỆN UỶ YÊN ĐỊNH THANH HOÁ

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng ch​í: Đầu Thanh Tùng

 

 

 

 

- Năm sinh: 03/02/1968

- Quê quán:  Xã Quảng Thạch, Huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế chính trị

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thành phố Thanh Hoá.

- Chức vụ: 

+ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

+ Bí thư Huyện ủy.

       - Số điện thoại: 0913.293.086

2. Đồng ch​íVũ Ngọc Thưởng 

 

   

- Năm sinh: 02/6/1971

- Quê quán:  Xã Yên Trung, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Lý Kinh Tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Chức vụ: 

+ Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy;

+ Chủ tịch HĐND huyện.

- Số điện thoại: 0903.468.316

 

II. VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ:

1. CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

   

 Đồn​g chí: Đỗ Văn Cường

 Năm sinh: 02/02/1980

 Quê quán: Xã Định Hưng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ toán học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0919.686.646

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY:

1. Đồng chí:  Nguyễn Văn Hiển

 Năm sinh: 25/10/1984 

 Quê quán: Xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0904.847.234

 

   

​2. Đồng chí:  Trịnh Ngọc Soan

 Năm sinh: 25/02/1960

 Quê quán: Xã Yên Bái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0915.469.368


III. BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ:

1. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

 

   

Đồng chí:   Quách Thị Hương

 Năm sinh: 20/9/1969

 Quê quán: Xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912.602.737

2. PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

Đồng chí:   Nguyễn Ngọc Hồ

 Năm sinh: 10/10/1963

 Quê quán: Xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn:  Đại học Luật   

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0975.186.078

Đồng chí:   Trịnh Thị Thúy

 Năm sinh: 13/3/1977

 Quê quán: Xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn:  Đại học KHXH - NV  

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0902.237.075

IV. UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN  UỶ:

1. CHỦ NHIỆM UBKT HUYỆN ỦY:

 

   

 Đồng chí:   Trần Đức Hạnh

 Năm sinh: 15/12/1962

 Quê quán: Xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp     

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0915.040.914

2. PHÓ CHỦ NHIỆM UBKT HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Trịnh Xuân Phượng

 Năm sinh: 09/9/1963

 Quê quán: Xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán   

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp   

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0982.689.337

Đồng chí:  Nguyễn Trung Kiên

 Năm sinh: 07/6/1980

 Quê quán: Xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 01258.533.688

V. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY - GIÁM ĐỐC TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ:

 

   

 Đồng chí:   Hoàng Trung Hưng

 Năm sinh: 25/5/1973

 Quê quán: Xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912.602.428

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Trịnh Văn Thể

 Năm sinh: 05/9/1976

 Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0983.513.969

3. PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Lê Xuân Trường

 Năm sinh: 05/4/1980

 Quê quán: Xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Triết học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0989.804.568

4. PHÓ GIÁM ĐỐC TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN :

 1. Đồng chí:   Nguyễn Doãn Hồng

 Năm sinh: 19/5/1960

 Quê quán: Xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Văn    

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0904.352.986

 2. Đồng chí:   Lê Xuân Hạnh

 Năm sinh: 10/7/1977

 Quê quán: Xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm chính trị

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay:  Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0915.511.012

VI. BAN DÂN VẬN HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY - CHỦ TỊCH UBMT TỔ QUỐC HUYỆN:

 

   

 Đồng chí: Lê Đức Thọ

 Năm sinh: 10/02/1970

 Quê quán: Xã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

 Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912.601.313

2. PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY:

 1. Đồng chí:   Bùi Thị Yên

 Năm sinh:12/4/1980

 Quê quán: Xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

 Nơi ở hiện nay:  Xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912.601.313

2. Đồng chí:   Lê Văn Thiệu

 Năm sinh: 16/5/1969

 Quê quán: Xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

 Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0904.898.234