Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2020

100%

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2020

 

Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Kể từ tháng 10/2020 lịch tiếp công dân năm 2020 của lãnh đạo UBND huyện được thay đổi như sau:

 

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 10 (th2)

2

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 26 tháng 10 (th2)

3

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 11 (th5)

4

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 11 (th4)

5

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 07 tháng 12 (th2)

6

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 12 (th6)

 

 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1.  Trong phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện năm 2020 phải có Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & MT; phòng Lao động TB&XH huyện Các phòng khác có lãnh đạo trực tại phòng để khi có yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự tiếp công dân

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện phải xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các PCT UBND huyện./.