Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Phân công nhiệm vụ

100%

Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện, nhiệm kì 2016-2021 như sau:

1. Chủ tịch UBND huyện Lưu Vũ Lâm

- Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, HĐND huyện và UBND cấp trên về hoạt động của UBND huyện theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung các mặt công tác của UBND huyện và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện; quy hoạch chung xây dựng các đô thị; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 các khu đô thị, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các phân khu chức năng quan trọng thuộc huyện Yên Định.

+ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện; dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn; phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; phương án phân bổ kinh phí cho các chương trình mục tiêu; dự phòng ngân sách huyện; chi quốc phòng, an ninh; chi từ nguồn chưa phân bổ.

+ Quyết định chấp thuận chủ trương và địa điểm đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn nhà nước; các dự án không sử dụng vốn nhà nước; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất và các dự án có sử dụng đất đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

+ Công tác đối ngoại chung; vấn đề nhân quyền; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng; công tác tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; những vấn đề chung về công tác thi đua - khen thưởng.

+ Những nhiệm vụ đột xuất, nhạy cảm, những giải pháp quan trọng, có tính đột phá trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng: Nội vụ, Thanh tra, Tài chính - kế hoạch, Văn phòng HĐND - UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc các lĩnh vực được phân công;

- Thay mặt UBND ký Quyết định của UBND, ban hành quyết định, chỉ thị và hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó ở địa phương.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo và thực hiện tiếp dân theo lịch.

- Chỉ đạo, điều phối các hoạt động của cơ quan UBND huyện

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND và các mối quan hệ chung.

2. Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Xuân Thành

- Phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội; theo dõi, chỉ đạo, và giải quyết hồ sơ công việc thuộc các ngành, lĩnh vực gồm:

+ Theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các vấn đề về Giáo dục, văn hóa, Y tế, Tôn giáo, dân tộc, công tác thanh niên, tuyên truyền giáo dục pháp luật, Cổng thông tin điện tử, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác thi hành án, xã hội học tập, công tác văn thư lưu trữ, công tác gia đình, trẻ em, lao động việc làm và xuất khẩu lao động, chương trình phát triển nguồn nhân lực, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

+ Theo dõi, chỉ đạo các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, và nguồn vốn huy động hợp pháp khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – TB&XH, Y tế, Văn hóa - thông tin, Trung tâm Văn hoá – TDTT, Đài truyền thanh, Trung tâm dân số - KHHGĐ và các đơn vị, các tổ chức hội, các tổ chức hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Đoàn Thanh niên huyện.

3. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Bình

- Phụ trách khối kinh tế, gồm các lĩnh vực: Kinh tế, Thuế, ngân hàng - tín dụng, thương mại - dịch vụ, công nghiệp - TTCN, giao thông, xây dựng, quản lý đô thị, phát triển doanh nghiệp, quản lý điện, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở.

- Theo dõi, chỉ đạo các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, và nguồn vốn huy động hợp pháp khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng đơn vị: Kinh tế - Hạ tầng; Tư Pháp, Chi cục Thuế, Khối Ngân hàng, tín dụng và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, các tổ chức hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.

- Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Uỷ ban MTTQ và Liên đoàn Lao động huyện.

4. Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Phúc

- Phụ trách lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn, đê điều, thuỷ lợi,; phòng chống lụt bão; định canh, định cư và kinh tế mới; quản lý vật tư nông nghiệp; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; khoa học công nghệ; nước sạch vệ sinh môi trường; tài nguyên và môi trường; đo đạc và bản đồ; địa giới hành chính; các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Tài nguyên - môi trường.

- Theo dõi, chỉ đạo các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, và nguồn vốn huy động hợp pháp khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi và chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Trạm Khuyến nông, Chi cục Thống kê và các đơn vị, các hội xã hội thuộc lĩnh vực được phân công.

- Thực hiện các công việc có liên quan khác theo sự phân công của Chủ tịch.

- Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực được phân công và thực hiện tiếp dân theo lịch.

  - Giữ mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND huyện với Hội Nông dân và Hội Cựu chiến Binh huyện.

5. Các Ủy viên UBND huyện

5.1. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lương Phan Long, Trưởng Công an huyện: xử lý thường xuyên công tác đảm bảo an ninh trật tự.

5.2. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Ngô Ngọc Hoan, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện: xử lý thường xuyên công tác quân sự.

5.3. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Xuân Tùng, Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện: xử lý thường xuyên công tác Văn phòng.

5.4. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lê Văn Thanh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch: xử lý thường xuyên công tác Tài chính - kế hoạch.

5.5. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lê Thị Thúy, Trưởng Phòng Nội vụ: xử lý thường xuyên công tác Nội vụ.

5.6. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Hà Chính Hữu, Chánh Thanh tra: xử lý thường xuyên công tác Thanh tra.

5.7. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng Phòng Tư Pháp: xử lý thường xuyên công tác Tư Pháp.

5.8. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Hà Duyên Lục, Trưởng Phòng Tài Nguyên & MT: xử lý thường xuyên công tác Tài nguyên - Môi trường.

5.9. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thiện Chinh, Trưởng Phòng Giáo dục & ĐT: xử lý thường xuyên công tác Giáo dục & ĐT.

5.10. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Lê Xuân Mọc, Trưởng Phòng Y tế: xử lý thường xuyên công tác Y Tế.

5.11. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Trịnh Trọng Định, Trưởng Phòng Văn Hóa: xử lý thường xuyên công tác Văn Hóa.

5.12. Ủy viên ủy ban nhân dân huyện Hoàng Văn Đông, Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng: xử lý thường xuyên công tác Kinh tế Hạ tầng, giao thông, xây dựng.