Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
164 người đã bình chọn
684 người đang online
  • Sự ra đời của Cổng TTĐT là quyết định đúng đắn và kịp thời nhằm khai thác và phát huy thành tựu khoa học-công nghệ, sự phát triển của truyền thông đa phương tiện để phục vụ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, yêu cầu kết nối thông tin của huyện và nhu cầu tiếp cận thông tin chính thức, chính thống và có hệ thống cũng như phản hồi thông tin của nhân dân trong huyện và các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  • Danh mục thông tin phải được công khai và không được công khai

  • Danh sách cán bộ đầu mối và bộ phận cung cấp thông tin

  • Xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trái phong tục, tập quán về hôn nhân và gia đình được áp dụng tại địa phương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt hoặc phong tục, tập quán tốt đẹp khác theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm quy định về biểu quyết thông qua, công nhận hương ước, quy ước

  • Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua bao gồm 6 Chương, 59 Điều và 3 Phụ lục. Luật quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý nhà nước trong hoạt động quy hoạch.

  • Luật này quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản.

  • Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN), Luật chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 (Luật TNBTCNN năm 2017) và thay thế cho Luật TNBTCNN số 35/2009/QH12 (Luật TNBTCNN năm 2009). Luật TNBTCNN năm 2017 có nhiều điểm mới quan trọng về thiệt hại được bồi thường như bổ sung nhiều loại thiệt hại được bồi thường, tăng mức bồi thường thiệt hại về tinh thần, lượng hóa một số thiệt hại được bồi thường….góp phần bảo đảm hơn quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như giúp cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường kịp thời, đúng thời hạn của pháp luật.

  • Ngày 23/11/2012, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, đã thông qua Luật số 27/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.Bổ sung thêm chín điều mới; sửa đổi, bổ sung 15 điều và bãi bỏ một điều (Ðiều 73).

  • Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.

  • Luật Lâm nghiệp được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (thay thế Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004); được công bố theo Lệnh số 13/2017/L-CTN ngày 29/11/2017 của Chủ tịch nước.

1