Trạm Khuyến nông Yên Định

100%

Địa chỉ liên lạc: Trạm Khuyến nông huyện Yên định Địa chỉ: Khu I – Thị trấn Quán lào - Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh hóa Điện thoại: 02 373 869 319 Email: Tramkhuyennongyendinh@gmail.com

I. Vị trí; chức năng:

Trạm Khuyến nông Yên Định được thành lập ngày 24/5/1993 theo Quyết định số 644-TC/UBTH của UBND Tỉnh Thanh hóa. Có vị trí, chức năng như sau:

          1. Trạm Khuyến nông huyện Yên định là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Huyện Yên Định, chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh hóa.

         2. Trạm Khuyến nông huyện Yên định có chức năng thực hiện các chương trình; hoạt động khuyến nông của Huyện Yên Định; Tỉnh Thanh hóa và các chương trình khuyến nông Quốc gia, các dự án khuyến nông được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trạm Khuyến nông huyện Yên định là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Yên định về các hoạt động Khuyến nông và tham gia chỉ đạo sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông trên địa bàn huyện; phối hợp với các tổ chức, đơn vị và các đơn vị có liên quan trong huyện, để làm công tác khuyến nông; đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình dự án Khuyến nông của các tổ chức trong và ngoài nước.

           3. Phổ biến cho nông dân thực hiện các quy trình kỹ thuật sản xuất thâm canh cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo chủ trương của nhà nước và pháp luật.

           4. Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông -  lâm - ngư nghiệp và những kinh nghiệm hay trong sản xuất để nông dân học tập và nhân rộng.

5. Triển khai, thực hiện các đề tài ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác khuyến nông.

6. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án Khuyến nông; tổ chức cho nông dân đi tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất giỏi trong và ngoài tỉnh.

7. Chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn của mạng lưới khuyến nông viên cơ sở và hướng dẫn, chỉ đạo các khuyến nông viên cơ sở.

8. Xây dựng các mô hình trình diễn, thí nghiệm, thực nghiệm để phục vụ cho công tác khuyến nông.

9. Tư vấn và thực hiện nhiệm vụ khuyến nông cho nông dân và tổ chức khuyến nông tự nguyện.

          10. Dịch vụ trong các lĩnh vực: Tập huấn, cung cấp thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, thị trường, cung ứng vật tư kỹ thuật nông nghiệp bao gồm giống, Bảo vệ thực vật, Thú y, công cụ nông nghiệp, thủy nông, thủy sản theo quy định của pháp luật.

 

III. Lãnh đạo Trạm Khuyến nông Yên Định

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

1

Trần Thị Quân

Trưởng trạm

0983 683 945

 

2

Lê Thị Liên

Phó Trưởng trạm

01643 214 218