UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình của Đề án 06 CĐS Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện kế hoạch của Chủ tịch UBND Tỉnh về triển khai các mô hình của đề án 06 “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,mã định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

    Trên cơ sở thực hiện kế hoạch đề án, UBND huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, xây dựng các mô hình về chuyển đổi số để triển khai kịp thời, có hiệu quả các  nhiệm vụ của đề án 06. Đồng thời đẩy mạnh phát triển VneID và ứng dụng công nghệ số huyện Yên Định trên nguyên tắc thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, phát huy thế mạnh của mỗi ứng dụng, liên thông dữ liệu hướng dẫn đến tiện ích cho nhân dân và doanh nghiệp.

   Trên cơ sở thực hiện các mô hình của Đề án  “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số  giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Từ đó phát huy vai trò hạt nhân của tổ công tác thực hiện Đề án 06 và tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở, trong hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số... Nâng cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Xã hội số phù hợp, thống nhất với chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Góp phần thực hiện đồng bộ các mô hình của đề án đề ra, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân phục vụ chuyển đổi số quốc gia một cách thiết thực, hiệu quả.

                                                                    Thực hiện: PV Thu Hiếu