TỔ CHỨC BỘ MÁY

HUYỆN UỶ YÊN ĐỊNH - THANH HOÁ

 

I. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng ch​í: Trịnh Xuân Thúy

 

- Năm sinh: 27/7/1972

- Quê quán: Xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy nông

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Số nhà 28 Phan Đình Giót, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

- Chức vụ: 

+ Tỉnh Ủy viên;

+ Bí Thư Huyện ủy Yên Định;

- Số điện thoại: 0913 354 466

 

2. Đồng ch​íVũ Ngọc Thưởng 

- Năm sinh: 02/6/1971

- Quê quán:  Xã Yên Trung, Huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản Lý Kinh Tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

- Chức vụ: 

+ Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy;

+ Chủ tịch HĐND huyện.

- Số điện thoại: 0903.468.316

 

3. Đồng chí: Phạm Tiến Dũng

 

 

- Năm sinh: 22/03/1979   

- Quê quán: xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Số nhà N16K4 Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa.

- Chức vụ:

+ Phó Bí Thư Huyện ủy;

+ Chủ tịch UBND huyện.​

- Số điện thoại: 0904 259 077

II. BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ:

1. ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY:

Đồng chí:   Quách Thị Hương

 Năm sinh: 20/9/1969

 Quê quán: Xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912.602.737

2. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Huyện ủy

Đồng chí:   Lê Văn Thanh

Ngày sinh: .....................

Quê quán: .......................... huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: ..................................

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0948.723.999

 

III. UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN  UỶ:

1. CHỦ NHIỆM UBKT HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Trần Đức Hạnh

 Năm sinh: 15/12/1962

 Quê quán: Xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học hành chính 

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp     

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0915.040.914

2. PHÓ CHỦ NHIỆM UBKT HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Trịnh Xuân Phượng

 Năm sinh: 09/9/1963

 Quê quán: Xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán   

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp   

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0982.689.337

Đồng chí:  Nguyễn Trung Kiên

 Năm sinh: 07/6/1980

 Quê quán: Xã Yên Tâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ nông nghiệp

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 01258.533.688

IV. BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY - GIÁM ĐỐC TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ:

 Đồng chí:   Hoàng Trung Hưng

 Năm sinh: 25/5/1973

 Quê quán: Xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912.602.428

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO  HUYỆN ỦY:

Đồng chí:   Nguyễn Thị Thúy 

Ngày sinh: 10/4/1979

Quê quán: Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0939.380.222

 

Đồng chí:  Trịnh Trọng Định 

Ngày sinh: 1967

Quê quán: Xã Yên Thọ, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân QLVH

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Khu 5, Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0982 454 574

3. PHÓ GIÁM ĐỐC TT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN :

 Đồng chí:   Lê Xuân Hạnh

 Năm sinh: 10/7/1977

 Quê quán: Xã Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm chính trị

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay:  Xã Định Bình, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0915.511.012

V. BAN DÂN VẬN HUYỆN  UỶ:

1. TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY - CHỦ TỊCH UBMT TỔ QUỐC HUYỆN:

 Đồng chí: Lê Đức Thọ

 Năm sinh: 10/02/1970

 Quê quán: Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

 Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912.601.313

 

2. PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY:

 Đồng chí:   Bùi Thị Yên

 Năm sinh:12/4/1980

 Quê quán: Xã Yên Thái, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Cử nhân chính trị học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

 Nơi ở hiện nay:  Xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912.601.313

Đồng chí:   Lê Văn Thiệu

 Năm sinh: 16/5/1969

 Quê quán: Xã Định Tường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp  

 Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0904.898.234

VI. VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ:

1. CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Đồng chí:   Lê Xuân Trường

 Năm sinh: 05/4/1980

 Quê quán: Xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Triết học

 Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0989.804.568

2. PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY:

Đồng chí:  Trịnh An Ninh

Năm sinh: 20/7/1977 

 Quê quán: Xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa; 

 Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

 Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

 Điện thoại: 0912 959 293

 

 
   

​2. Đồng chí:  Lê Trung Kiên

Ngày sinh: 10/5/1984

Quê quán: Xã Định Hải, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Quản lý nhà nước

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 0943.660.818