THÔNG BÁO

 Lịch tiếp công dân tại các khu vực bầu cử của đại biểu

 Hội đồng nhân dân huyện Hà Trung năm 2017

(Tổ đại biểu số 6)

 

Số

TT

Họ và tên đại biểu HĐND huyện  tiếp công dân

Địa điểm tiếp công dân

Ngày, tháng

tiếp công dân

 

 

 

 

 

1

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày24/01/2017

(Thứ 3)

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

2

 

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

 

Ngày16/02/2017

(Thứ 5)

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

3

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

Ngày 16/3/2017

(Thứ 5)

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

4

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

Ngày 18/4/2017

(Thứ 3)

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

5

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày 16/5/2017

(Thứ 3)

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

6

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

Ngày 16/6/2017

(Thứ 6)

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Bà: : Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

7

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

Ngày 18/7/2017

(Thứ 3)

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

8

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

Ngày 16/8/2017

(Thứ 4)

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

9

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

Ngày 18/9/2017

(Thứ 2)

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

10

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

Ngày16/10/2017

(Thứ 2)

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

11

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

 

Ngày16/11/2017

(Thứ 5)

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu

 

 

 

 

 

12

 

Ông: Trần Văn Đạt

Phòng tiếp công dân xã

Hà Phú

 

 

 

 

 

Ngày18/12/2017

(Thứ 2)

Ông: Trịnh Hồng Sơn

Phòng tiếp công dân xã

Hà Hải

Bà: Nguyễn Thị Hồng Mai

Phòng tiếp công dân xã

Hà Toại

Ông: Lê Văn Tám

Phòng tiếp công dân xã

Hà Thái

Ông: Nguyễn Thành Tâm

Phòng tiếp công dân xã

Hà Châu