DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

   

0904 259 077

Nguyễn Văn Bình

Phó CT UBND huyện

 

 

0912133661

Lê Xuân Thành

Phó CT UBND huyện

 

 

0912275189

 

       

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Trịnh Văn Thể

Phó CT HĐND huyện

   

0983 513 969

Nguyễn Thành Đồng

Phó ban Pháp chế

   

0904330728

Hoàng Thiên Vân

Phó ban Kinh tế

   

0914950575

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Văn phòng HĐND và UBND huyện

3.869.209

   

Hoàng Văn Hiêu

Chánh Văn Phòng

 

 

0912.587.128

Lê Thị Chinh

Phó Chánh Văn Phòng     0904 501 575

Phùng Thế Dũng

Phó Chánh Văn Phòng     0966.927.000
Đồng Thị Liên Phó Chánh Văn Phòng     0906.126.655

Trịnh Thị Loan

Văn thư

3.869.209

   

PHÒNG NỘI VỤ

     

Trịnh Lê Thủy

Trưởng phòng

   

0918 663 589

Đỗ Thị Hoàn

Phó Trưởng phòng

   

0904 979 980

Ngô Thị Hạnh

Phó Trưởng phòng

   

0917704768

PHÒNG LĐ - TB&XH

     

Nguyễn Thị Mai

Trưởng phòng

   

0366 689 668

Trịnh Ngọc Nam

Phó phòng

   

0904160881

 

 

   

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 

   

Hoàng Văn Đông

Trưởng phòng

 

 

0918.057.753

Vũ Hồng Quân

Phó phòng

 

 

0904.629.938

Nguyễn Thị Hợi

Phó phòng

 

 

0919.043.236

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

 

   

Nguyễn Đăng Trường

Trưởng phòng

 

 

0979.647.222

Trịnh Thị Loan

Phó phòng

 

 

0936.810.246

Trịnh Thanh Bình

Phó phòng

   

0904.508.367

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

3869297

   

Nguyễn Xuân Tùng

Trưởng phòng

   

0915 040 908

Nguyễn Đăng Ngọc

Phó phòng

 

 

0943897776

Nguyễn Văn Thanh

Phó phòng

 

 

0899.155.456

PHÒNG TƯ PHÁP

 

   
Trịnh Hồng Sơn Trưởng phòng

 

  0945584888

Đỗ Thị Minh

Phó phòng

 

 

0372.309.007

THANH TRA

 

   

Cao Văn Minh

Chánh Thanh tra

 

 

0904.449.144

Hà Văn Thắng

Phó C.T.tra

 

 

0949.020.368

   

 

   

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3.869.353

   

Nguyễn Thị Khuyên

Trưởng phòng     0916.351.858

Lê Việt Hòa

Phó Trưởng phòng

 

 

0943898737

Nguyễn Thị Khanh

Phó Trưởng phòng

   

0986 805 369

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

     

Hoàng văn Tiến

Trưởng phòng 

   

0913283234

Vũ Thị Hương

Phó phòng

   

0949020368

Nguyễn Văn Tường

Phó phòng

 

 

0836.945.699

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 

 

 

Lê Thị Thúy

Trưởng phòng     0931.782.686

Lưu Thị Hà

Phó phòng     0936 046 386

 

 

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

3.869.301

   

Hoàng Hiệp

Chi cục trưởng

   

0949083123

TT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

     

Trần Thị Quân

Giám đốc

   

0983683945

Lê Ngọc Mạnh Phó Giám đốc      

TRUNG TÂM  VHTT,TT&DL

3.510.116

   

Ngô Ngọc Nam

Giám đốc

   

0979 891 456

Lê Văn Hồng

Phó Giám đốc

   

 

Lê Tiến Dũng

Phó Giám đốc

   

0979737636

 

       

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

 

Nguyễn Đăng Huệ

Phó Giám đốc phụ trách

 

 

0973.737.127

Trịnh Bá Linh Phó Giám đốc     0904.905.604