Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất tại xã Định Long

Chi tiết tải tại địa chỉ: http://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-11/23dfdb3f73dfdded219%20TB-TNMT.pdf