Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Trường, huyện Yên Định.

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Trường, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết xem tại đây:https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2022-06/98d5dd665e74f1fd%C4%91%E1%BA%A5t%20y%C3%AAn%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf