KẾ HOẠCH BAN HÀNH

- Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện về việc Kiểm tra áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) Iso 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Yên Định.

- Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND huyện về việc Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2022

- Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày  23/12/2022 của UBND huyện về Việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Định, năm 2023

- Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện về việc Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan UBND huyện năm 2023

- Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày  21/12/2023 của UBND huyện về Việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Định, năm 2024

- Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 23/12/2023 của UBND huyện về việc Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan UBND huyện năm 2024