QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Yên Định.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Yên Định.

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/b660acd3eaa93dddc%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%204.PDF

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/2fd757dbd2feccedc%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%202.PDF

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/7c61beddf6480d6dc%C3%B4ng%20b%E1%BB%91%203.PDF

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/d0d9211b69b409fdcboo%201.PDF