UBND huyện: Tổ chức hội nghị giao ban tình hình chính sách BHXH, BHYT 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2023.

Sáng 19/9/2023, UBND huyện- Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, tổ chức hội nghị giao ban tình hình chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế ( BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN) 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm trên địa bàn huyện. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Xuân Thành- Huyện ủy viên- Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban giám đốc và chuyên viên cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, phòng Lao động thương binh & Xã hội, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 8 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện giao nhiệm vụ cho cơ quan BHXH huyện phối hợp với Phòng Lao động thương binh & Xã hội và UBND các xã, thị trấn rà soát đối tượng tham gia BHXH do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đề nghị UBND huyện phê duyệt lập danh sách tăng, giảm để gia hạn thẻ BHXH, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động kịp thời, đảm bảo chế độ theo quy định.

Tính đên ngày 31/8/2023, toàn huyện có 153. 317 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng 312 người , bằng 0,2% so với cùng kỳ 2022; Số người tham gia BHXH, BHYT bắt buốc là 28.643 người, đạt 88,4% kế hoạch giao năm 2023. Trong đó , số lao động tham gia BHXH tại các đơn vị hành chính sự nghiệp là 3.586 người, chiếm 12,5% tổng số lao động tham gia BHXH trên địa bàn huyện; Số lao động tham gia BHXH tại các doanh nghiệp, HTX là 25.057 người, chiếm 87,5%; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 3.718 người, đạt , đạt 86,5%, tăng

272 người so với cùng kỳ 2022; Số người tham gia BHYT là 153.317 người, đạt 96,1% kế hoạch Tỉnh giao. Các đơn vị có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt cao như: Xã Yên Phong đạt 98,3%; Định Hòa đạt 96,8%, Định Tân đạt 96,1%, Yên Trường 96,15 và xã Định Tiến 95,9%... Các xã có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt thấp dưới 90% đó là: Thị Trấn Yên Lâm, Xã Yên phú, Thị Trấn Quý Lộc, Yên Trung và xã Định Bình. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/8/2023 trên địa bàn huyện số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện với tổng số tiền chậm 13,4 tỷ đồng, chủ yếu là khối doanh nghiệp

và cac hợp tác xã. Số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN trong 8 tháng qua là 413 tỷ 368,3 đồng, đạt 59,6% kế hoạch giao năm 2023, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2022

Cũng trong trong 8 tháng qua, công tác chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN luôn được thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo luật BHXH. Các chế độ tử tuất, ốm đau, thai sản, dưỡng sức, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp thất nghiệp được giải quyết kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thành- Huyện ủy viên- Phó chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh: Trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, đặc biệt là các thành viên tổ số 2của UBND huyện, tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác BHXH, BHYT, đẩy mạnh cải cách chính sách BHXH, thực hiện đổi mới cải cách trong giao dịch điện tử, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết và chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ người tham gia BHYT trên tổng số dân toàn huyện đạt 95% trở lên, 100% số học sinh, 100% người thuộc diện cận nghèo, 98% hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT, có trên 37 % lực lượng lao động trong dộ tuổi tham gia BHXH; Giảm tỷ lệ tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN xuống mức thấp nhất trong năm, 2023./.

Thực hiện: PV Thu Hiếu