Yên Định đặt mục tiêu năm 2024 giảm 105 hộ nghèo trở lên

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2024, huyện Yên Định đặt mục tiêu giảm 105 hộ nghèo trở lên, tương ứng giảm 0,22% số hộ nghèo; giảm 120 hộ cận nghèo trở lên, tương ứng giảm 0,25% số hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025).

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND huyện Yên Định yêu cầu các cấp, ngành, các xã - thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và
trách nhiệm trong công tác giảm nghèo; nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giảm nghèo; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. UBND các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên địa bàn; phân bố, sử dụng các nguồn lực hiệu quả, đúng quy định; đồng thời bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; tăng cường kiếm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách giảm nghèo trên địa bàn. Vận động, huy động các nguồn lực của địa phương, nguồn lực con người từ cộng đồng, người dân, bằng nhiều hình thức như: ủng hộ ngày công lao động, vốn, kinh nghiệm sản xuất… giúp đỡ người nghèo khắc phục khó khăn vươn lên thoát nghèo; sử dụng khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương phục vụ cho công tác giảm nghèo.

Được biết, năm 2023, huyện Yên Định đã thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. Trong năm huyện đã giải quyết việc làm mới cho trên 4.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%. Cũng trong năm 2023, toàn huyện có 143 hộ thoát nghèo. Tổng số hộ nghèo còn 471 hộ, chiếm tỷ lệ 0,97%.

Đức Nguyên