Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Phong , huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 17 - 07 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Trường.(04/07/2021 8:43 SA)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Hùng.(04/07/2021 8:40 SA)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, hộ gia đình xã Yên Lâm(11/05/2021 5:16 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, hộ gia đình xã Định Hòa(11/05/2021 5:14 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, hộ gia đình xã Quý Lộc.(11/05/2021 5:12 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở, hộ gia đình xã Định Bình.(11/05/2021 5:10 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Yên Thịnh.(15/01/2021 8:42 SA)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Định Hải. (31/12/2020 4:26 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Yên Thọ. (31/12/2020 4:23 CH)

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất xã Yên Trung. (31/12/2020 4:21 CH)