Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua các cấp ủy đảng huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó đã nhanh chóng, kịp thời đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đặc biệt quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng.Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng bằng hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương đến tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo cũng tham mưu tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp về học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng cấp ủy cơ sở dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các cấp ủy đảng đã luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhất về kiến thức, năng lực thực tiễn; rèn luyện về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Thông qua công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng dã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng được thể hiện trong nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ tổ chức đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm giảm niền tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu trong việc tham gia học tập, đưa nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đức Nguyên-TTVHTTTTDL

 

<

Tin mới nhất

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, Bí Thư Huyện uỷ kiểm tra công tác sản xuất vụ đông tại xã Yên Phú.(21/09/2023 4:50 CH)

Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng(15/09/2023 3:38 CH)

UBND huyện mở lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng tuyên truyền vận động cho người hoạt động không...(15/09/2023 3:32 CH)

Hội nghị tập huấn hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã.(15/09/2023 3:01 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề nghe và cho ý kiến một số nội dung, tờ trình đề...(14/09/2023 2:58 CH)

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(13/09/2023 2:19 CH)

Yên Định: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên(11/09/2023 4:23 CH)

Hội nghị trực tuyến trên toàn tỉnh trao đổi về các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và...(08/09/2023 3:20 CH)

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN THÁNG 9 NĂM 2023(08/09/2023 2:39 CH)

BCH Quân sự huyện: Tổ chức buổi gặp mặt Thí sinh trúng tuyển đại học Quân sự hệ chính quy năm 2023.(07/09/2023 3:45 CH)

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
420 người đã bình chọn
843 người đang online