Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

   

0904 259 077

Nguyễn Văn Bình

Phó CT UBND huyện

 

 

0912133661

Lê Xuân Thành

Phó CT UBND huyện

 

 

0912275189

Hoàng Văn Phúc

Phó CT UBND huyện

   

0912028221

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Trịnh Văn Thể

Phó CT HĐND huyện

   

0983 513 969

Nguyễn Thành Đồng

Phó ban Pháp chế

   

0904330728

Hoàng Thiên Vân

Phó ban Kinh tế

   

0914950575

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Văn phòng HĐND – UBND huyện

3.869.209

   

Hoàng Văn Hiêu

Chánh Văn Phòng

 

 

0912.587.128

Lê Thị Chinh

Phó CVP     0904 501 575

 

       

Văn thư + Fax

 

3.869.209

   

PHÒNG NỘI VỤ

     

Trịnh Lê Thủy

Trưởng phòng

   

0918 663 589

Đỗ Thị Hoàn

Phó Trưởng phòng

   

0904 979 980

Ngô Thị Hạnh

Phó Trưởng phòng

   

0917704768

PHÒNG LĐ - TBXH

     

Nguyễn Thị Mai

Trưởng phòng

   

0366 689 668

Trịnh Ngọc Nam

Phó phòng

   

0904160881

 

 

   

 

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH

 

   

Hoàng Văn Đông

Trưởng phòng

 

 

0918.057.753

Vũ Hồng Quân

Phó phòng

 

 

0904.629.938

Nguyễn Đăng Huệ

Phó phòng

 

 

0973 737 127

PHÒNG KT-HT

 

   

Lê Văn Thanh

Trưởng phòng

 

 

0948.723.999

Trịnh Thị Loan

Phó phòng

 

 

0936.810.246

Trịnh Thanh Bình

Phó phòng

   

0904.508.367

PHÒNG NÔNG NGHIỆP

3869297

   

Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng phòng

   

0904783937

Nguyễn Đăng Ngọc

Phó phòng

 

 

0943897776

 

 

 

 

 

PHÒNG TƯ PHÁP

 

   
Trịnh Hồng Sơn Trưởng phòng

 

  0945584888

 

 

 

 

 

THANH TRA

 

   

Cao Văn Minh

Chánh Thanh tra

 

 

0904.449.144

Hà Văn Thắng

Phó C.T.tra

 

 

0949.020.368

   

 

   

PHÒNG GIÁO DỤC

3.869.353

   

 

       

Lê Việt Hòa

Phó Trưởng phòng

 

 

0943898737

Nguyễn Thị Khanh

Phó Trưởng phòng

   

0986 805 369

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MT

     

Hoàng văn Tiến

Trưởng phòng 

   

0913283234

Vũ Thị Hương

Phó phòng

   

0949020368

 

 

 

 

 

PHÒNG VĂN HÓA TT

 

 

 

 

       

Lưu Thị Hà

Phó phòng     0936 046 386

 

 

 

 

 

CHI CỤC THỐNG KÊ

3.869.301

   

Hoàng Hiệp

Chi cục trưởng

   

0949083123

TT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

     

Trần Thị Quân

Giám đốc

   

0983683945

         

TRUNG TÂM  VHTT,TT&DL

3.510.116

   

Ngô Ngọc Nam

Gián đốc

   

0979 891 456

Lê Văn Hồng

Phó GĐ

   

 

Lê Tiến Dũng

Phó GĐ

   

0979737636

 

       

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

 

 

Nguyễn Đăng Trường

Gián đốc

 

 

0979 647 222