Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018. UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện và các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022, như sau:

          1. Lịch định kỳ hằng tháng, cụ thể như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 01 (thứ 4)

2

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 01 (thứ 3)

3

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 07 tháng 02 (thứ 2)

4

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 02 (thứ 6)

5

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 07 tháng 3 (thứ 2)

6

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 25 tháng 3 (thứ 6)

7

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 4 (thứ 3)

8

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 4 (thứ 2)

9

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 5 (thứ 5)

10

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 5 (thứ 4)

11

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 06 tháng 6 (thứ 2)

12

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 27 tháng 6 (thứ 2)

13

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 7 (thứ 3)

14

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 7 (thứ 2)

15

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 05 tháng 8 (thứ 6)

16

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 8 (thứ 5)

17

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 9 (thứ 2)

18

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 26 tháng 9 (thứ 2)

19

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 10 (thứ 4)

20

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 10 (thứ 3)

21

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch

Ngày 07 tháng 11 (thứ 2)

22

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 11 (thứ 6)

23

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 12 (thứ 2)

24

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 26 tháng 12 (thứ 2)

2. Thời gian:

- Buối sáng: Mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.

                     Mùa hè bắt đầu từ 7 giờ, kết thúc lúc 11 giờ.

- Buổi chiều: Mùa đông bắt đầu từ 13 giờ, kết thúc lúc 16 giờ 30 phút.

                      Mùa hè bắt đầu từ 13 giờ 30 phút, kết thúc lúc 17 giờ.

(Trường hợp vì lý do khách quan, thay đổi ngày tiếp; Ban tiếp công dân huyện sẽ thông báo sau).

3. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân thuộc Cơ quan UBND huyện (Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định).

4. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành cấp huyện xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

UBND huyện thông báo Lịch tiếp dân, đối thoại với dân của Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022 để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân biết./.