Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các PCT UBND huyện năm 2023

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND huyện phân công lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, như sau:

 1. Lịch định kỳ hằng tháng, cụ thể như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 01 (thứ 5)

2

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 27 tháng 01 (thứ 6)

3

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 06 tháng 02 (thứ 2)

4

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 27 tháng 02 (thứ 2)

5

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06 tháng 3 (thứ 2)

6

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 27 tháng 3 (thứ 2)

7

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 4 (thứ 4)

8

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 4 (thứ 3)

9

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 5 (thứ 6)

10

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 25 tháng 5 (thứ 5)

11

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 6 (thứ 2)

12

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 26 tháng 6 (thứ 2)

13

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 7 (thứ 4)

14

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 7 (thứ 3)

15

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 07 tháng 8 (thứ 2)

16

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 25 tháng 8 (thứ 6)

17

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06 tháng 9 (thứ 4)

18

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 25 tháng 9 (thứ 2)

19

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 10 (thứ 5)

20

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 10 (thứ 4)

21

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 06 tháng 11 (thứ 2)

22

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 27 tháng 11 (thứ 2)

23

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 12 (thứ 3)

24

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 25 tháng 12 (thứ 2)

2. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân thuộc Cơ quan UBND huyện (Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định).

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

 

 

THÔNG BÁO

Lịch Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp, đối thoại với công dân

cùng Bí thư Huyện ủy năm 2023

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông báo số 78-TB/VPHU ngày 16/12/2021 của Văn phòng Huyện ủy về thông báo lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp, đối thoại với công dân cùng Bí thư Huyện ủy, cụ thể như sau:

STT

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm tiếp

 

1

Tháng 01

16/01 (thứ 2)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

2

Tháng 02

15/02 (thứ 4)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

3

Tháng 3

15/3 (thứ 4)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

4

Tháng 4

17/4 (thứ 2)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

5

Tháng 5

15/5 (thứ 2)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

6

 

Tháng 6

15/6 (thứ 5)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

7

Tháng 7

17/7 (thứ 2)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

8

Tháng 8

15/8 (thứ 3)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

9

Tháng 9

15/9 (thứ 6)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

10

Tháng 10

16/10 (thứ 2)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

11

Tháng 11

15/11 (thứ 4)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

12

Tháng 12

15/12 (thứ 6)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
421 người đã bình chọn
1003 người đang online