100%

KẾ HOẠCH

82/KH-UBND

22/07/2020

Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2020

9/KH-UBND

18/01/2021

Kiểm tra áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) Iso 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Yên Định

3/KH-UBND

10/01/2022

Kiểm tra áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) Iso 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Yên Định

4/KH-UBND

10/01/2022

Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2022

188/KH-UBND 23/12/2022 Việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Định, năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

4823/QĐ-UBND

29/12/2020

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 2001-2015 tại cơ quan UBND huyện Yên Định

727/QĐ-UBND

27/03/2021

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 2001-2015 tại cơ quan UBND huyện Yên Định

3/QĐ-BCĐ

28/09/2021

Về việc Thành lập Tổ đánh giá Quy trình QLCL Iso tại phòng chuyên môn theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2015

3289/QĐ-UBND

23/11/2021

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng vào hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Yên Định

HƯỚNG DẪN

16/HD-UBND

20/12/2021

Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Định.

BÁO CÁO

287/BC-UBND

22/07/2020

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2020

595/BC-UBND 16/12/2022 Kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Định, năm 2022
Việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước huyện Yên Định, năm 2023

Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
398 người đã bình chọn
527 người đang online