Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Văn bản chỉ đạo điều hành

100%

KẾ HOẠCH

82/KH-UBND

22/07/2020

Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2020

9/KH-UBND

18/01/2021

Kiểm tra áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) Iso 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Yên Định

3/KH-UBND

10/01/2022

Kiểm tra áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) Iso 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước huyện Yên Định

4/KH-UBND

10/01/2022

Đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

4823/QĐ-UBND

29/12/2020

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 2001-2015 tại cơ quan UBND huyện Yên Định

727/QĐ-UBND

27/03/2021

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 2001-2015 tại cơ quan UBND huyện Yên Định

3/QĐ-BCĐ

28/09/2021

Về việc Thành lập Tổ đánh giá Quy trình QLCL Iso tại phòng chuyên môn theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2015

3289/QĐ-UBND

23/11/2021

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng vào hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Yên Định

HƯỚNG DẪN

16/HD-UBND

20/12/2021

Thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Định.

BÁO CÁO

287/BC-UBND

22/07/2020

Kết quả tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 năm 2020