Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Thông tin dự án

100%

Số

TT

Danh mục dự án

Quy mô

Địa điểm

Phân

kỳ

đầu

VĐT

Nguồn vốn

(tỷ đồng)

A

D ÁN SỬ DỤNG VỐN NSNN

 

 

 

4.915

 

I

Công nghiệp

 

 

 

250

 

1

Cụm CN

Hà Dương

21 ha

Hà Dương

2017-

2020

150

NSNN+vay tín dụng+ DN+Huy động

2

Cụm CN

Phong mở rộng

38 ha

Xã Hà Phong,

2017-

2020

100

NSNN+ vay tín dụng+ huy động khác.

II

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

 

4.365

 

a

Giao Tliông

 

 

 

3.150

 

1

Đuờng bộ cao tốc Hà Nội - Vinh

21 Km

Huyện Hà Trung

2017-

2020

2.500

NSTW

2

Cầu vượt

QL217

2,5km

Thị trấn, Hà Ninh

2017-

2020

200

NSTW

3

Cầu vượt

QL217B

0,5km

Hà Bắc

2017-

2020

50

NSTW

4

Đường Hà Bình-Hà Dương

4km

Hà Bình-Hà Dương

2017-

2020

50

NSTW

5

Đường Hà Lâm - Hà Bình

8 Km

Xã Hà Lâm, Hà Bình

2017-

2020

120

NSNN+huy động khác

6

Đường Thị trấn - Hà Yên (phía tây đường sắt)

8 Km

Thị trấn - Xã Hà Yên

2017-

2020

120

nt

7

Đường Hà Bình- Hà Lai

5 Km

Xã Hà Bình, Hà Lai

2017-

2020

50

nt

8

Đường Hà Lai-Hà Thái-Hà Phú

6 Km

Xã Hà Lai, Hà Thái, Hà Phú

2017-

2020

60

nt

Hạ tầng

 

 

 

 

160

 

1

Trụ Sờ HĐND- UBND huyện

 

Thị trấn

2017-

2020

10

NSNN

2

Trung tâư dưỡng hồ TT VHTT

TDTT, nghỉ Con Nhạn (thuộc huyện)

50 ha

Thị trấn

2017-

2020

150

NSNN+

Doanh

nghiệp

c

Thuỷ lợi và phát triển nông nghiệp

 

 

 

1.055

 

 

1

Hê thống Đâp Lèn (giai đoạn 2)

 

Huyện Hà Trung

2017-

2020

500

NSNN

 

2

Nạo vét, tôn tạo hệ thống đê sông Tống

10,5 Km

Huyện Hà Trung

2017-

2020

200

nt

 

4

Nâng cấp các trạm bơm tiêu:, Hà Tiên I, Hà Hải, Hà Yên I, Hà Yên II, Hà Bắc

Tiêu 5.300 ha

Hà Giang, Hà Tiến, Hà Hải, Hà Yên, Hà Bình, Hà Châu, Hà Bắc, Hà Ngọc

2017-

2020

100

nt

 

5

Đê hữu Sông Hoạt

7 Km

Hà Châu- Hà Lai

2017-

2020

100

nt

 

6

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Đông - Phong - Ngọc

250 ha

Hà Đông, Hà Phong, Hà Ngọc

2017-

2020

65

nt

 

7

Xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Lèn, đoạn qua huyện Hà Trung

4,7 km

thị trân Hà Trung, xã Hà Phong, Hà Lâm, Hà Toai

2017-

2020

90

nt

 

III

Các ngành dịch vụ khác

 

 

 

 

 

 

IV

Văn hóa - xã hội - môi trường

 

 

 

300

 

 

1

Trung tâm Văn hóa-thể thao huyện

50 ha

Thị trấn huyện

2017-

2020

100

nt

 

2

Báo quàn, tu bố. phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Đen thờ Thường Kiệt

 

Ngọc

2017-

2020

30

nt

 

3

Khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường GĐ2

5

Hà Long

2017-

2020

120

nt

 

4

Dự án bảo tôn, tôn tạo khu di tích lịch sử Đò Lèn chiến thắng

 

Thị trấn huyện

2017-

2020

50

nt

 

B

Dự ÁN ĐẰU TƯ VÓN DỎANH nghiệp

 

 

 

1.525

 

 

I

Công nghiệp

 

 

 

300

 

 

1

Xây dựng nhà máy may xuất khẩu

10

Th trn

2017-

2020

100

Doanh

nghip

 

2

Xây dựng cây xăng tại các xã

 

Hà Đông, Hà Bình...

 

50

nt

 

3

Xây dựng nhà máy nước sạch tại Thị trấn Hà Trung; các khu đô thị Hà Long, Hà Lĩnh

20.000 ngưi

Th trân Hà Trung, Hà Long, Hà Lĩnh

2017-

2020

150

nt

 

II

Xây dựng cơ sở hạ tầng

 

 

 

450

 

 

1

Bên Xe ô tô khách (4 bên)

9.000 m2

Th trân Hà Trung, Hà Phú, Hà Long, Hà Lĩnh

2017-

2020

50

Doanh

nghip

 

2

Nhà ở xã hội xã Hà Bình

lOha

Hà Bình

2017-

2020

200

Doanh

nghip

 

3

Nhà ở xã hội xã Thị trấn Hà Trung

lOha

Th trn

2017-

2020

200

Doanh

nghip

 

III

Dịch vụ thuong mại

 

 

 

530

 

 

1

Nâng cấp, cải tạo 6 chợ dân sinh xã

12.000 m2

6 xã

2017-

2020

120

Doanh

nghip

 

2

Xây dựng chợ Đò Lèn

Hng I

Th trn huyn

2017-

2020

100

nt

 

3

Cải tạo, nâng cấp chợ Đồng Hà

6.000 m2

Xã Hà Bình

2017-

2020

20

nt

 

4

Cải tạo, nâng cấp chợ Đền

7.000 m2

Xã Hà Long

2017-

2020

50

nt

 

5

Cải tạo, nâng cấp chợ Phong Vận

5.000 m2

Xã Hà Phong

2017-

2020

30

nt

 

6

Cải tạo, nâng cấp chợ Vừng

6.000 m2

Xã Hà Yên

2017-

2020

30

nt

 

7

Cải tạo, nâng câp chợ Gũ

6.000 m2

Xã Hà Phú

2017-

2020

50

nt

 

8

Trung tâm thương mại tông hợp Thị trấn

31.000 m2

Th trân

2017-

2020

100

nt

 

9

Trung tâm dịch vụ thương mại Hà Ninh

10.000 m2

Hà Ninh

2017-

2020

30

nt

 

IV

Công trình văn hóa

 

 

 

245

 

 

1

Bảo tồn, tôn tạo di tích Chùa Linh Xứng

 

Xã Hà Ngc

2017-

2020

80

Ngun xã hi hóa

 

2

Đèn Trân Hà Dương

 

Hà Dương

2017-

2020

50

nt

 

3

Đên Trình Minh Hà Châu

 

Hà Châu

2017-

2020

15

nt

 

4

Hệ thông Đình làng ( đình Bình Lâm, đình Thượng Phú, đình Quan Chiêm, đình Đồng Bồng...)

 

Các xã

2017-

2020

100

nt