Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH Covid-19

100%

- Ngày 31/3/2020: Chủ tịch UBND huyện Yên Định ban hành Chỉ thị về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch Covid-19 lây lan ra cộng đồng

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020-04/104c3c59d6d7073d4%20CT-UBND(31.03.2020_21h18p51)_signed.pdf

- Ngày 29/3/2020: Công văn khẩn số 857/UBND-YT của UBND huyện về việc Tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020-03/8854d0aa1838780d837%20UBND-YT.signed.pdf

- Ngày 25/3/2020: Công văn số 20/BCĐ-TTYT của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về việc Tăng cường phòng chống dịch Covid 19 đối với người bệnh  

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020-03/9a5c90a86c4bcbd20%20BC%C4%90-TTYT.pdf

- Ngày 19/3/2020: Công văn khẩn số 683/UBND-VHTT về việc thực hiện tạm dừng kinh doanh các cơ sở dịch vụ đóng trên địa bàn huyện cho đến khi có thông báo của UBND tỉnh

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020-03/f684272cd1728dcd683%20UBND-VHTT.signed.pdf

- Ngày 11/3/2020: Công điện của Chủ tịch UBND huyện về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19: 

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020-03/1013ecdaded93dedC%C3%B4ng%20%C4%90i%E1%BB%87n%2002(12.03.2020_14h53p23)_signed.pdf