Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Lịch tiếp doanh nghiệp, tổ chức, các hộ kinh doanh cá thể của UBND huyện Yên Định năm 2021

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp doanh nghiệp, tổ chức, các hộ kinh doanh cá thể  của UBND huyện Yên Định năm 2022

 

            Nhằm mục đích tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn trong chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính, thủ tục chuyển đổi, thành lập doanh nghiệp... góp phần thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với huyện Yên Định.

            UBND huyện Yên Định thông báo lịch tiếp doanh nghiệp, tổ chức, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

            1. Lãnh đạo UBND huyện thực hiện tiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá thể kinh doanh định kỳ một tháng 01 lần, cụ thể:

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm tiếp

Tháng 1

20/01 (thứ 5)

Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 2

21/02 (thứ 2)

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 3

21/03 ( thứ 2)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 4

20/04 (thứ 4)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 5

20/05 (thứ 6)

Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 6

20/6 (thứ 2)

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 7

20/7 (thứ 4)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 8

22/8 (thứ 2)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 9

20/9 (thứ 3)

Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 10

20/10 (thứ 5)

Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 11

21/11 (thứ 2)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Tháng 12

20/12 (thứ 3)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

         - Ngoài việc tiếp định kỳ nêu trên, lãnh đạo UBND huyện thực hiện việc tiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá thể kinh doanh trong các trường hợp đột xuất theo quy định.

         2. Địa điểm tiếp doanh nghiệp, tổ chức, cá thể kinh doanh:   Tại phòng tiếp công dân của UBND huyện, khu 5 thị trấn Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa.

        3. Thời gian tiếp: Trong giờ hành chính ngày làm việc.

        4. Các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp và PTNT huyện phân công lãnh đạo tham dự cùng với lãnh đạo UBND huyện trong các phiên tiếp định kỳ. Các phòng đơn vị khác bố trí lãnh đạo trực tại phòng để khi có yêu cầu cùng tham dự.

        5. Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để các doanh nghiệp, tổ chức, các hộ kinh doanh cá thể, mọi người dân được biết./.