Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2020

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2020

Thực hiện tiếp công dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; Chủ tịch UBND huyện phân công lịch tiếp công dân năm 2020 của Lãnh đạo UBND huyện như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

9

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 5 (th3)

10

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 5 (th2)

11

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 6 (th6)

12

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 6 (th5)

13

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 06 tháng 7 (th2)

14

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 24 tháng 7 (th6)

15

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 8 (th4)

16

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 8 (th3)

17

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 07 tháng 9 (th2)

18

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 9 (th6)

19

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 10 (th2)

20

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 26 tháng 10 (th2)

21

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 05 tháng 11 (th5)

22

Ông: Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 11 (th4)

23

Ông: Hoàng Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ngày 07 tháng 12 (th2)

24

Ông: Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch

Ngày 25 tháng 12 (th6)

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:

1.  Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2020 phải có Lãnh đạo Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên & MT; phòng Lao động TB&XH huyện Các phòng khác có lãnh đạo trực tại phòng để khi có yêu cầu của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự tiếp công dân

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện phải xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các PCT UBND huyện./.