Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2024

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2024

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân năm 2024, cụ thể như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 01 (thứ 6)

2

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 01 (thứ 5)

3

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 02 (thứ 2)

4

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 26 tháng 02 (thứ 2)

5

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 3 (thứ 3)

6

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 3 (thứ 2)

7

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 4 (thứ 6)

8

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 4 (thứ 5)

9

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06 tháng 5 (thứ 2)

10

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 27 tháng 5 (thứ 2)

11

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 6 (thứ 4)

12

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 6 (thứ 3)

13

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 7 (thứ 6)

14

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 7 (thứ 5)

15

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 8 (thứ 2)

16

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 26 tháng 8 (thứ 2)

17

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06 tháng 9 (thứ 6)

18

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 9 (thứ 4)

19

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 07 tháng 10 (thứ 2)

20

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 10 (thứ 6)

21

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 11 (thứ 3)

22

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 11 (thứ 2)

23

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 12 (thứ 5)

24

Ông: Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 12 (thứ 4)

1. Trong trường hợp Chủ tịch UBND huyện bận công việc đột xuất không tiếp công dân được thì tùy tình hình thực tế, Chủ tịch UBND huyện sẽ ủy quyền cho 01 Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân

2. Trong phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện (hoặc các Phó Chủ tịch UBND huyện) phải có Chánh Thanh tra huyện, Trường phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan (khi được yêu cầu).

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp huyện phải xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện./.

 

 

THÔNG BÁO

Tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện uỷ năm 2024

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân; Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế tiếp dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Yên Định; Chủ tịch UBND huyện phân công các Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện uỷ năm 2024, cụ thể như sau:

STT

Tháng

Ngày tiếp

Người tham gia tiếp dân

Địa điểm tiếp

 

1

Tháng 1

15/01 (thứ 2)

Ông Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

2

Tháng 2

15/02 (thứ 5)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

3

Tháng 3

15/3 (thứ 6)

Ông Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

4

Tháng 4

15/4 (thứ 2)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

5

Tháng 5

16/5 (thứ 4)

Ông Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

6

 

Tháng 6

17/6 (thứ 2)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

7

Tháng 7

15/7 (thứ 2)

Ông Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

8

Tháng 8

15/8 (thứ 5)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

9

Tháng 9

16/9 (thứ 2)

Ông Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

10

Tháng 10

17/10 (thứ 3)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

11

Tháng 11

15/11 (thứ 6)

Ông Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

12

Tháng 12

16/12 (thứ 2)

Ông Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Yêu cầu Chánh Thanh tra huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Công an huyện và các ngành, đơn vị có liên quan (khi được yêu cầu) tham gia tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện uỷ./.