Quy trình kiểm soát hồ sơ

Chi tiết tải tại: http://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-10/4df6da18f113af0dQT02.pdf