Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sảnl à quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân tại xã Định Long, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết xem tại địa chỉ:

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2020-07/29951b77dd26da9dTh%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20%C4%91%E1%BA%A5u%20gi%C3%A1(17.07.2020_08h20p53)_signed.pdf