UBND huyện: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính năm 2022.

Sáng 30/8/2022, UBND huyện phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính ( CCHC) năm 2022. Về dự có giảng viên Trường Chính trị tỉnh, cán bộ giảng viên Trung tâm chính trị huyện, các đồng chí lãnh đạo phòng nội vụ, chánh văn phòng HĐND- UBND huyện, đại diện các phòng chuyên môn UBND huyện, đông đảo cán bộ công chức UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

Đại biểu về tham dự lớp bồi dưỡng.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu các chuyên đề cơ bản về CCHC nhà nước và thực trạng CCHC nhà nước huyện Yên Định- Tỉnh Thanh Hóa;  Những vấn đề chung về CCHC nhà nước; Vai trò và sự cần thiết về CCHC nhà nước; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn đoạn 2021-2030; Thực trạng CCHC nhà  nước tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua và huyện Yên Định trong 6 tháng đầu năm 2022- Phương hướng , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

     Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cập nhập kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ CCHC cho đội cán bộ công chức, viên chức làm nhiệm vụ tham mưu đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ CCHC, từ đó kiểm soát các thủ tục hành chính của đơn vị, địa phương một cách nhanh gọn, chính thống. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác CCHC, nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất. Góp phần thúc đẩy KT- XH phát triển, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương.

 

                                                                         Thực hiện: PV Thu Hiếu