Xã Yên Tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Trong thời gian qua, Công tác cải cách hành chính (CCHC) của xã Yên Tâm trong thời gian qua tiếp tục được kiện toàn và thực hiện phân cấp đồng bộ; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết TTHC qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ( BPTN&TKQ) đi vào nề nếp; cơ sở vật chất phục vụ cho cải cách hành chính được đầu tư khang trang, đầy đủ; đội ngũ CBCC làm việc tại BPTN&TKQ đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022, UBND xã Yên Tâm, đã xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC số 18 về thực hiện nhiệm vụ cảicách hành chính năm 2022.  Đồng thời, tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc UBND nhằm tiếp tục tăng cường thực hiện công tác CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác chỉ đạo, điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách TTHC; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ đối với từng công chức, bộ phận có liên quan và tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC thực hiện việc niêm yết, công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong năm 2022, UBND xã tiếp tục thực hiện niêm yết các Quyết định công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và Quyết định của Bộ, ngành Trung ương có liên quan tại bản 2 niêm yết công khai các thủ tục hành chính của xã và trên cổng thông tin điện tử của xã để công dân thuận tiện tra cứu. Tiếp tục thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy chế văn hóa, quy chế tổ chức, hoạt động và phối hợp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại theo quy định. Năm 2022, UBND xã đã làm tốt việc triển khai thực hiện phần mềm Điện tử một cửa cấp xã, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, chứng thực điện tử, hóa đơn điện tử vào giải quyết các TTHC. Cắt, giảm thời gian đi lại cho nhân dân, tránh việc gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân và được nhân dân đồng tình cao.

Xã Yên Tâm ứng dụng công nghệ số trong giải quyết các thủ tục cải cách hành chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (tính từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/11/2022), đã tiếp nhận giải quyết với tổng số: 2945 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tuyến: 395 hồ sơ; Tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã: 810 hồ sơ; Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 2945 hồ sơ; Hồ sơ TTHC giải quyết đúng và trước hạn: 2938 hồ sơ.  Việc giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật. Việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tố chức và công dân khi đến giao dịch tại BPTN&TKQ đều có kết quả hài lòng.

Để làm tốt hơn nữa công tác CCHC, thời gian tới, xã Yên Tâm tiếp tục cập nhật, rà soát, niêm yết các thủ tục hành chính mới công bố, bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý. Tiếp tục nâng cao hiệu quả làm việc của Bộ phận Một cửa, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo đúng thời gian quy định. Tổ chức, xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND xã. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả công tác CCHC tại địa phương, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính TTHC và trả hồ sơ qua bưu chính công ích. Góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính tại địa phương./.

 

Thực hiện: PV: Lê Uyên