Định Hưng thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC.

Thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước năm 2022, xã Định Hưng đã triển khai và thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ được giao.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn xã, trong năm 2022, UBND xã Định Hưng đã tiếp tục tập trung cải cách TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông với nhiều giải pháp cụ thể phù hợp chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên địa bàn xã. Ủy ban nhân dân xã đã lồng ghép trong các cuộc họp tháng, quý quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC, đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC; chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử; tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ tiêu giao của huyện. Chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ; thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC…

Xã Định Hưng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào giải quết các thủ tục hành chính tại địa phương.

Việc thống kê, báo cáo công tác CCHC và tuyên truyền CCHC theo  đúng nội dung quy định. Việc khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa của trong giải quyết TTHC được tiến hành thường xuyên. Hầu hết các ý kiến đánh giá đều hài lòng với thái độ phục vụ, kết quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nên việc tiếp nhận hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân kịp thời đứng theo trình tự thủ tục từ đó làm cho nhân dân yên tâm và hài lòng khi đến giao dịch. Cơ bản đội ngũ công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhiệt tình, có năng lực, có trách nhiệm với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giải quyết tốt các TTHC với nhân dân. Năm 2022, UBND xã đã làm tốt việc đưa phần mềm Điện tử Một cửa cấp xã, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, chứng thực điện tử vào giải quyết các TTHC. Việc này đã giảm thời gian đi lại cho nhân dân, tránh việc gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân và được nhân dân đồng tình cao.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện (tính từ ngày 10/11/2021 đến ngày 10/11/2022), với tổng số: 893 hồ sơ. Trong đó, tiếp nhận trực tuyến: 659 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã: 231 hồ sơ; tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 890 hồ sơ. Việc giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới xã Định Hưng tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; Thường xuyên rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai tại UBND xã và đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.

Phấn đấu thực hiện 100% tổng số thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết qua phần mềm một cửa điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính cấp xã;Trang bị đầy đủ các thiết bị làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả./.

PV: Lê Uyên