Xã Định Bình thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND huyện về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải cách công vụ, công chức, trong thời gian qua, xã Định Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả.

Xã Định Bình đã tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch, phân công trách nhiệm, quy định mối quan hệ phối hợp của cán bộ, công chức bảo đảm cho việc quản lý, điều hành công tác CCHC thống nhất, đồng bộ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, của tỉnh, huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn xã thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của xã; lồng ghép trong các cuộc hội nghị tháng UBND xã mở rộng nhằm quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC, nhằm góp phần xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Việc kiểm soát và niêm yết công khai, minh bạch Bộ thủ tục hành chính, quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ tại bộ phận một cửa.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra và rà soát lại bộ thủ tục hành chính áp dụng, giải quyết tại xã là 234 bộ thủ tục; các bộ thủ tục được cập nhật và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC được cán bộ chuyên môn của UBND tiếp nhận theo lĩnh vực và trả kết quả tại nơi tiếp nhận. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015 của Thủ tướng Chính phủ triển khai thực hiện và thông tin kịp thời tới tổ chức và công dân về cơ chế tiếp nhận, xử lý việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân về quy định hành chính để đánh giá, rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung TTHC phù hợp với địa phương. Đội ngũ công chức làm công tác tiếp dân, thật sự là của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu địa phương, kịp thời ngăn chặn những hành vi tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và tổ chức. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại đơn vị đảm bảo 100% các điều kiện về kỷ thuật như: đường truyền Internet, máy vi tính, máy in … thực hiện cho các công việc được thực hiện thông suốt trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn thông tin.

Để thực hiện có hiệu quả hơn nữa chương trình CCHC, trong thời gian tới, xã Định Bình tiếp tục loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, chưa phù hợp, sớm xây dựng và hoàn thiện các thủ tục hành chính theo hướng công khai, đơn giản, thuận tiện, giảm thiểu về thủ tục, thời gian giải quyết công việc, tránh phiền hà cho cá nhân, tổ chức và công dân. Công khai hóa thủ tục hành chính nhằm giúp cán bộ, công chức nắm rõ được các quy định, trình tự tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và giúp các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ thực hiện chức năng thanh tra, giám sát việc thực thi thủ tục hành chính tại cơ sở. Tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: nâng cấp và tăng cường số dịch vụ công trực tuyến lên cấp độ 3, mức độ 4; mở rộng mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN I SO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính.

Thực hiện: PV:  Lê Uyên