Đoàn xã Yên Trung: Phát huy vai trò của thanh niên tham gia xây dựng Nông Thôn Mới.

Trong những tháng đầu năm 2023, Đoàn xã Yên Trung luôn bám sát nội dung chuyên đề chỉ đạo của Đoàn cấp trên và chương trình, nghị quyết của Đảng ủy. UBND xã, tập trung đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phấn đấu đưa bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí đề ra.

   Đoàn xã luôn phối hợp với các ngành, đoàn thể trong xã, triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực chung sức xây dựng NTM tại địa phương, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia và đạt nhiều kết quả thiết thực như: Cuộc vận động  “ Tuổi trẻ Yên Trung chung tay xây dựng NTM” với các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xây dựng NTM, tham gia xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn  xanh- sạch- đẹp, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự, tham gia làm mới, tu sửa phát quang đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân tham gia làm hàng rào, đường điện thắp sáng, đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên như” “ Tuyến đường thanh niên xanh- sạch- đẹp”, “ Đường hoa thanh niên, hàng rào xanh”; Duy trì tốt “ Ngày chủ nhật xanh”, “nói không với rác thải nhựa”….

   Đoàn chung tay xây dựng "Tuyến đường thanh niên xanh- sạch- đẹp"

Ngoài ra, đoàn xã Yên Trung còn đẩy mạnh phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả  như: Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nhằm hỗ trợ, chia sẻ với mô hình kinh tế của thanh niên,  là diễn đàn kết nối và hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp…

   Để tiếp tục phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng NTM. Trong thời gian tới, Đoàn xã luôn xác định tập trung triển khai đến các chi đoàn cơ sở, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn và ĐVTN  về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên một cách thiết thực, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị, lựa chọn các tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại cơ sở. Góp phần xây dựng địa phương Yên Trung hoàn thành và đạt các tiêu chí NTM nâng cao và NTM kieur mẫu trong thời gian tới.

 

 

 

                                                    Thực hiện: PV Thu Hiếu