KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Định năm 2023

KẾ HOẠCH Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Yên Định năm 2023

Chi tiết xem tại đây:https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/e66dd5f2991d2dedc%C4%91s%203%20195.pdf