Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch 05/KH-BCĐ

Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch 05/KH-BCĐ

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/d04e05deada8a00dc%C4%91s%205%206.pdf