UBND huyện hội nghị giao ban nghe báo cáo các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh ( DDCI) của huyện năm 2023.

Sáng 23/6/2023, UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban nghe báo cáo các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và chỉ số năng lực cạnh tranh ( DDCI) của huyện năm 2023. Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Bí Thư huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, Chánh, phó văn phòng HĐND- UBND, Trưởng Công an huyện, Đội quản lý thị trường; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh huyện; Giám đốc Ban QLDA- ĐTXD huyện, lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai huyện, Thủ trưởng các cơ quan: Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế khu vực Yên Định- Thiệu Hóa.

 Đại biểu tham dự hội nghị.

  Tại hội nghị, qua nghe báo cáo đánh giá thực hiện chỉ số CCHC trong năm 2022 cho thấy. UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ, bám sát và thực hiện tốt các nội dung về CCHC, các chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ của Chủ tịch UBND Tỉnh giao. Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực, việc chỉ đạo, điều hành công tác CCHC từ huyện đến cơ sở ngày càng tập trung; Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, cán bộ công chức có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong việc giải quyết công vụ, giải quyết TTHC cho người dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, sắp xếp cán bộ, tinh giản biên chế thường xuyên hơn; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong giải quyết công vụ được thực hiện nghiêm minh; Công tác CCHC công được đẩy mạnh, liên thông, xuyên suốt, 100% cán bộ công chức, viên chức thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, giải quyết công việc; Tích cực thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

 Tuy nhiên, Trong năm Chỉ số CCHC của huyện xếp thứ hạng thấp so với mặt bằng chung của Tỉnh. Qua xác định chỉ số CCHC cấp huyện gồm 7 nội dung với 40 tiêu chí và 80 tiêu chí thành phần gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật luật và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Cải cách hành chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử.

   Qua phân tích, đánh giá tại hội nghị giao ban, đại diện các phòng chức năng của huyện đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng các mục tiêu và giải pháp khắc phụccho công tác CCHC trong thời gian tới đó là:  Phấn đấu năm 2023 nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC tăng 10 bậc so với năm 2022, 100%  các VBQPPL được  ban hành đảm bảo theo quy định của pháp luật, các TTHC được cập nhập công khai, kịp thời theo quyết định công bố của UBND Tỉnh, 100% hồ sơ TTHC được cập nhật và  giải quyết trên phần mềm một cửa điện tử, phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công của Tỉnh. Năm 2023 phấn đấu Chỉ số hài lòng của người dân đối với công tác  phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tỷ lệ 100%.

    Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Phạm Tiến Dũng- Phó Bí Thư huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đã  chỉ ra nhưng tồn tại hạn chế trong công tác CCHC trong năm 2022. Đồng thời đồng chí yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm liên quan đến từng cá nhân phụ trách để chấn chỉnh kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế thuộc trách nhiệm của từng công chức, tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của  từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, thực hiện nghiêm các nội dung theo quyết định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ  về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, các Chỉ thị, chỉ đạo của tỉnh, của huyện về CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước./.

                                                                   Thực hiện: PV Thu Hiếu.