Triển khai thực hiện bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Triển khai thực hiện bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/eadecde4e912d36dcds%201.pdf