Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các mục tiêu Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm các mục tiêu Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện

Chi tiết xem tại đây https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/b14c932cd2834aadcds%202.pdf