BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III/2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ III/2023

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-06/6d5e82b8c924e8cdcds%203.pdf