KẾ HOẠCH Xây dựng, triển khai “Mô hình công dân số” và “Mô hình tuyên truyền” trên địa bàn huyện Yên Định

KẾ HOẠCH Xây dựng, triển khai “Mô hình công dân số” và “Mô hình tuyên truyền” trên địa bàn huyện Yên Định

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/22861d514c7829dm%C3%B4%20h%C3%ACnh%20c%C3%B4ng%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%91.pdf