KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn huyện Yên Định

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn huyện Yên Định

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/4e04ecc94d2acdddkh%2003.pdf