QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Chi tiết xem tại đây:https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/1a40bf8450d2542dvbs%C4%91s%2020623.pdf