QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Định

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Yên Định

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/6c54752d9f55adfdvbcds%20200723.pdf