V/v giao nhiệm vụ thực hiện duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số đánh giá Chuyển đổi số huyện Yên Định hằng năm.

Về việc giao nhiệm vụ thực hiện duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số đánh giá Chuyển đổi số huyện Yên Định hằng năm.

Chi tiết xem tại đây:https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/a57d0f902ce03b9dvbcds%20130823.pdf