THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 8 tháng về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số và đề án 06 trên địa bàn huyện

THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 8 tháng về tình hình thực hiện công tác chuyển đổi số và đề án 06 trên địa bàn huyện

Chi tiết xem tại đây: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2023-08/89ced8153c3207bdvbc%C4%91s%2027%2008.pdf