Huyện Yên Định tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất quy mô lớn

Thực hiện Nghị quyết 13 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, những năm qua, huyện Yên Định đã chỉ đạo các xã, thị trấn vận động các hộ dân dồn điền đổi thửa, tích tụ, tập trung ruộng đất; từ đó, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn.

Việc tích tụ, tập trung đất đai để xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn đã tạo điều kiện cho các địa phương định hướng và chỉ đạo sản xuất thuận lợi, giúp người dân áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất, từ đó giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ tích tụ, tập trung đất đai, nhiều địa phương đã phát triển được các vùng sản xuất rau an toàn; trồng rau, dưa trong nhà màng, nhà lưới; sản xuất lúa giống; trồng cây ăn quả… Trong 9 tháng đầu năm 2023, huyện Yên Định đã tích tụ được 250 ha, bằng 71,4% kế hoạch, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ; lũy kế đến nay, toàn huyện đã tích tụ được 1.468 ha, trong đó: tích tụ, tập trung đất đai trên lĩnh vực trồng trọt là 1.371 ha, chăn nuôi 24 ha, nuôi trồng thủy sản 73 ha.

Trong quá trình thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, huyện Yên Định cũng chỉ đạo các xã, thị trấn khi thực hiện tích tụ tập trung đất đai phải đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; từng bước hình thành nhóm hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất đồng bộ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, từng bước xóa bỏ tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ của nông dân để xác lập những vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cho giá trị cao gấp 2- 3 lần so với sản xuất truyền thống.

Đức Nguyên, TTVHTTTTDL